[[en]]The what: positive focus and the six dimensions of personal well-being [[nl]]Het wat: positieve focus en de zes dimensies van persoonlijk welbevinden

[[en]]Like many concepts, well-being has a number of spiritual ancestors and as many different names. As early as 1989 Carol D. Ryff called out for the fragmented literature on positive focus to be brought together in order to ensure that empirical research on well-being could be aligned. Based on existing literature and personal research, she described six dimensions. [[nl]]Het begrip ‘welbevinden’ heeft vele geestelijke vaders en evenveel verschillende namen. Carol D. Ryff formuleerde in 1989 dan ook al een oproep om de versnipperde elementen uit de literatuur rond positief functioneren samen te brengen en te operationaliseren, zodat het empirisch onderzoek naar welbevinden gealigneerd kon verlopen. Op basis van bestaande literatuur en eigen onderzoek formuleerde zij zes dimensies.

[[en]]The first one is ‘self-acceptance’.  A positive attitude towards oneself expressed by, amongst other things, acceptance of one’s strengths and weaknesses or satisfaction with one’s life. People obtaining low scores on self-acceptance are often disappointed in life and would like to be somebody else. [[nl]]De eerste is ‘self-acceptance’ (zelfaanvaarding), een positieve attitude die iemand heeft tegenover zichzelf en die geuit wordt door onder meer het aanvaarden van eigen goede en slechte kanten of een tevredenheid met het eigen leven. Mensen die laag scoren op zelfaanvaarding zijn vaak ontgoocheld in hun leven en zouden graag iemand anders zijn.

[[en]]A second dimension is ‘autonomy’.  An ability to function independently and evaluate oneself based on personal standards. People obtaining low scores on this dimension are often worried about what other people think about them and are more vulnerable to social pressure. [[nl]]De tweede dimensie is ‘autonomy’ (autonomie), het vermogen om zelfstandig te functioneren en jezelf intern te evalueren op basisvan persoonlijke standaarden. Mensen die laag scoren op deze dimensie zijn bezorgd over wat de buitenwereld van hen denkt en blijken gevoeliger voor sociale druk.

[[en]]‘Environmental mastery’ is the third dimension. It identifies our ability to choose and shape our environment, however complex. When individuals have difficulty managing everyday reality and do not identify opportunities in their environment, they will obtain a low score on this dimension. [[nl]]‘Environmental mastery’ (meesterschap over de omgeving) is de derde dimensie, die het vermogen beslaat om onze omgeving te kiezen en vorm te geven, hoe complex die ook mag zijn. Wanneer mensen het moeilijk hebben om met de dagelijkse realiteit om te gaan en geen zicht hebben op opportuniteiten in de omgeving scoren zij laag op deze dimensie.

[[en]]Fourth is ‘purpose in life’.  This means paying particular attention to purpose and to setting personal goals. People seeing little purpose in life, who do not set personal goals and have no focus on the future experience less well-being. [[nl]]Ten vierde wordt ‘purpose in life’ (levensdoel) onderscheiden, waarbij er aandacht uitgaat naar zingeving aan en uit het leven van een persoon en het stellen van persoonlijke doelen. Mensen die weinig zin zien in het leven, zichzelf geen doelen stellen en geen focus kunnen leggen op de toekomst hebben minder welbevinden.

[[en]]The fifth dimension is ‘positive relations with others’ or the ability to love, be empathic and truly connected in relationships. People who isolate themselves, have difficulty to engage in relationships, or to empathise will have low scores. [[nl]]Als vijfde dimensie onderscheiden we ‘positive relations with others’ of het vermogen om lief te hebben, empathisch te zijn en hechte relaties aan te gaan. Mensen die zich isoleren, moeite hebben om relaties aan te gaan of het moeilijk vinden zich in te leven in anderen, scoren laag.

[[en]]The last and sixth dimension assesses ‘personal growth’, the pursuit of new experiences, exploiting development opportunities and aiming for improvement. When somebody has no more interest in the outside world, experiences a standstill and makes no more changes he or she will have a low score on this dimension. [[nl]]De zesde en laatste dimensie peilt naar ‘personal growth’ (persoonlijke groei): nieuwe ervaringen nastreven, ontplooiingskansen benutten en gaan voor verbetering. Wanneer iemand geen interessemeer heeft voor de buitenwereld, het gevoel heeft te stagneren en geen veranderingen meer doorvoert, zal hij laag scoren op deze dimensie.

[[en]]These six dimensions form Ryff’s Scales of Psychological Well-being. Despite the criticism, which mainly targets the difficulty to define certain dimensions, they appear to be pretty solid constructs. Taking into account the clear mutual influence between man and organisation we also see a strong influence of well-being on job-related performance. [[nl]]Deze zes dimensies vormen Ryff’s Scales of Psychological Well-Being en ondanks de kritiek, die vooral betrekking heeft op de moeilijkheid om sommige dimensies te definiëren, blijken ze vrij gevalideerde constructen. Rekening houdend met de duidelijke wederzijdse beïnvloeding tussen mens en organisatie zien we ook een sterke invloed van welbevinden op job-gerelateerde prestaties.

[[en]]Well-being is not only important as a concept on a personal and a professional level. Its analysis becomes even more powerful and useful when split into six dimensions. In respect of personal well-being we will discuss these dimensions in terms of what they mean and what they represent by linking them to related theories and research. As stated earlier, we will focus on two: self-acceptance and purpose in life. [[nl]]Welbevinden is dus zowel belangrijk op persoonlijk als op professioneel vlak. We kunnen de 6 dimensies ervan dan ook gebruiken in onze privéomgeving en binnen organisaties of op het werk. In wat volgt, bespreken we de zes dimensies op het vlak van persoonlijk welbevinden door ze te linken aan verwante theorieën en onderzoeken. In dit hoofdstuk focussen we op zelfaanvaarding en levensdoel aangezien deze twee componenten sterk aan elkaar gelinkt en actueel zijn.

 
[[en]]1. What is self-acceptance? [[nl]]1. Wat is zelfaanvaarding (self-acceptance)?

[[en]]"Self-acceptance is a present time activity aiming at being satisfied with oneself, including past and present circumstances." [[nl]]"Zelfaanvaarding is een op het heden gerichte activiteit om tot tevredenheid te komen met jezelf en dit inclusief vorige en huidige omstandigheden."

[[en]]Since the appearance of and research on Mindfulness, the concept of self-acceptance gets more attention because it is one of the central elements. Mindfulness can be defined as ‘the process to get to new insights’. Both in terms of health and society, professional life and in education research shows that initiatives contributing to dealing ‘mindfully’ with situations have positive effects. This can vary from the successful treatment of alcoholism in the elderly to reducing the number of accidents in a company or improving the attention span of students. [[nl]]Sinds de opkomst van Mindfulness krijgt het begrip zelfaanvaarding meer aandacht omdat het één van de centrale elementen is. Mindfulness zelf kunnen we definiëren als ‘het proces om zelf tot nieuwe inzichten te komen’. Onderzoek toont aan dat initiatieven die bijdragen tot het ‘mindful’ omgaan met situaties positieve effecten hebben op de gezondheid, de samenleving, het professionele leven en het onderwijs. Dit kan gaan tot de succesvolle bestrijding van alcoholisme bij bejaarden tot het reduceren van ongevallen in een bedrijf of tot verhoogde aandacht bij studenten.

[[en]]The key aspect in this process is to tackle problems yourself. It should not come as a surprise that, to get new insights, one first has to know and accept the existing situation. Sayings such as ‘You cannot take care of others if you do not take care of yourself’ are often used in welfare aid and education with good reason.  A lot of literature and research exists to prove there is a correlation between one’s self-image and its impact on others. Thus we could extend the saying to ‘if you cannot accept yourself, you will have difficulty accepting others’. [[nl]]Het proces om de zaken zélf aan te pakken staat hierbij centraal. Het mag immers niet verrassen dat je eerst de bestaande situaties moet kennen en leren aanvaarden vooraleer je zelf tot nieuwe inzichten kan komen. Spreuken als ‘Je kan niet voor anderen zorgen, als je niet eerst voor jezelf zorgt’ worden daarom vaak aangehaald in de hulpverlening en het onderwijs. En dat hoeft niet te verbazen. Er bestaat in de literatuur al lang onderzoek dat de correlatie aantoont tussen hoe iemand zichzelf ziet en de impact hiervan op anderen. We zouden de stelling dus kunnen uitbreiden naar ‘als je jezelf niet kan aanvaarden, kan je moeilijk anderen aanvaarden’.

[[en]]Self-acceptance is fundamentally different from self-esteem or self-worth. Being successful and achieving objectives are important factors in building self-esteem. Self-acceptance, however, is not built on achieving success.  It is a state of mind without connections to the outside world and without assessment. [[nl]]Zelfaanvaarding verschilt fundamenteel met het concept eigenwaarde (Self-Esteem), ook wel zelfwaarde genoemd. Successen behalen en dingen bereiken zijn belangrijk bij het opbouwen van zelfwaarde. Zelfaanvaarding, daarentegen, steunt niet op het behalen van succes. Het is eerder een instelling, los van de buitenwereld en zonder een evaluatie te maken.

[[en]]We often experience negative feelings because we are too focused on the outside world and on achieving (financial) success. Success can indeed lead to improved self-esteem but it will not suffice to continue making positive choices based on self-acceptance. [[nl]]Vaak ervaren we negatieve gevoelens omdat we ons te veel richten op de buitenwereld en het behalen van, bovenal financiële, successen.Dit kan bij succes wel leiden tot een verhoogde eigenwaarde, maar volstaat niet om vanuit een gezonde zelfaanvaarding positieve keuzes te (blijven) maken.

[[en]]Unfortunately, the current trend in society is to attach a great deal of importance to achieving and appreciating results. A lot less attention is given to accepting each other irrespective of results and successes. This is a pity because, both historically and more recently, research shows a positive connection between self-acceptance and the efficiency of leaders and general satisfaction of people. [[nl]]Helaas merken we in onze maatschappij dat er nu net heel veel aandacht gaat naar het behalen van resultaten en de waardering daarvan. Er wordt veel minder aandacht besteed aan het leren aanvaarden van elkaar, los van die resultaten of successen. Dat is jammer, want verschillende onderzoeken, zowel recente als historische, wijzen immers op een positief verband tussen zelfaanvaarding en de effectiviteit van leiders of de algemene tevredenheid van mensen.

[[en]]Therefore, targeting unconditional self-acceptance these days is a ‘must do’, whether as a friend, parent, colleague or manager. [[nl]]Inzetten op, vooral onvoorwaardelijke, zelfaanvaarding is daarom een actuele opdracht als vriend, ouder of manager.

 
[[en]]2.    Purpose in life [[nl]]Levensdoel (purpose in life)

[[en]]"Purpose in life can be defined as the deeper meaning we wish to give our personal and professional life. Based on that meaning we can define objectives and pursue them actively." [[nl]]"Levensdoel kunnen we definiëren als het op zoek gaan naar welke betekenis we willen geven aan ons persoonlijk en professionele leven, op basis hiervan doelen stellen en tot slot deze nastreven."

[[en]]The themes positivity, positive focus and happiness form for many thinkers, from psychologists to philosophers, a rich source of vigorous debate that even the ancient Greeks participated in. A first group of thinkers headed by Aristippus’ ideas considered acquiring a maximum dose of joy as their main purpose in life. According to this hedonistic view happiness can be reduced to the quest for pleasant experiences and avoidance of negative events. This vision was, and still is, criticised from a variety of perspectives. Aristotle considered the search for hedonistic happiness vulgar, reducing people to slaves of their direct desires. As an alternative, eudaemonism appeared, making a distinction between well-being and happiness. Ryff and Singer take from this approach a plea to consider the purpose of life and the pursuit of perfection through the realization of one's true potential. [[nl]]De thema’s positiviteit, positieve focus en geluk vormen voor veel denkers, gaande van psychologen tot filosofen, een dankbaar thema voor een stevig debat dat zelfs bij de oude Grieken werd gevoerd. Een eerste groep van denkers, aangevoerd door het gedachtegoed van Aristippus, beschouwden het verwerven van een maximale dosis plezier als voornaamste levensdoel. Volgens deze visie, het hedonimse, is geluk terug te brengen tot het opzoeken van plezierige ervaringen en het vermijden van negatieve gebeurtenis¬sen. Deze visie kreeg, en krijgt, heel wat tegenwind vanuit verschil¬lende invalshoeken. Zo beschouwde Aristoteles het nastreven van het hedonistisch geluk als vulgair omdat het mensen herleidt tot slaven van hun (directe) behoeftes. Als alternatief zag ‘eudaimonia’ het levenslicht, dat een onderscheid maakt tussen welbevinden en geluk. Ryff en Singer houden vanuit deze insteek een pleidooi om het doel van het leven te beschouwen als het streven naar perfectie door de realisatie van iemands echte potentieel.

[[en]]Besides the elements of autonomy and setting goals we can see expansion to others, such as self fulfilment and meaning, within the eudaimoniatische vision. [[nl]]Naast de eerder aangehaalde elementen, zoals autonomie en doelen stellen, zien we ook een uitbreiding naar elementen als zelfverwezenlijking en zingeving binnen de eudaimoniatische visie.

[[en]]The search for a more integrated approach between who we are as a person and what we do professionally, requires specific attention to the latter. If individuals do not succeed in setting sustainable goals, it becomes even more difficult to do so on a larger scale, for instance within families and organisations. [[nl]]De vraag naar een meer geïntegreerde aanpak tussen wie we als mens zijn en wat we als werk doen, vraagt vooral voor dit laatste een bijzondere aandacht. Als individuen er al niet in slagen om duurzame doelen te stellen, wordt het zeker moeilijk om dit op grotere schaal - binnen gezinnen of organisaties - te doen.

[[en]]In cases of depression, addiction or even suicidal thoughts, to have or not to have a purpose in life does play an important role. Having purposeful objectives is equally important for well-being within organisations. Personal goal facilitation is the extent to which someone’s job helps to achieve personal goals. Research shows that positive perception creates more positive attitudes with regard to work and better well-being. [[nl]]Wanneer het gaat om depressies, verslavingen en zelfs suïcidale gedachten, speelt het al dan niet hebben van een levensdoel steeds een belangrijke rol. En ook binnen organisaties zijn doelen belangrijk voor welbevinden. Personal goal facilitation is de perceptievan hoe sterk iemands job bijdraagt tot het bereiken van zijn of haar doelen. Onderzoek wijst uit dat er bij een positieve perceptie positievere attitudes ten aanzien van het werk en meer welbevinden ontstaan.

[[en]]In other words, setting personal goals is an assignment of importance for all souls striving for more well-being, be it at work or at home. [[nl]]Het staat dus buiten kijf dat inzetten op het stellen van persoonlijke doelen een tweede belangrijke opdracht is voor iedereen die professioneel of privé streeft naar meer welbevinden.

[[en]]Conclusion [[nl]]Conclusie

[[en]]The day that we learn to accept ourselves as we are, with all its positive and negative elements, is also the day that we can focus less on image and more on identity. [[nl]]De dag dat we onszelf leren aanvaarden zoals we zijn, met alle plus-en minpunten, is ook de dag dat we minder moeten inzetten op imago en meer kunnen inzetten op identiteit.

[[en]]Crucial is to decide what you want to reach in life – and by doing so you ensure that what you do is aligned with who you are. To get there it is necessary to set goals and stick to them. It is liberating to know what you want, rather than what you don’t want. [[nl]]Het gaat erom te bepalen wat je wil bereiken zodat wat je doet ook in lijn komt met wie je bent. Dat doe je door jezelf doelen te stellen en daar trouw aan te blijven. Het is bevrijdend om te weten wat je wél wil, eerder dan wat je niet wil.

[[en]]While waiting on the first dashes of sun – this article is a warm call for more self-acceptance and purpose in life. [[nl]]In afwachting van de begeerde eerste zon doen we nu dan ook al een warme oproep voor meer zelfaanvaarding en doelgerichtheid.

Bibliography