[[en]]People and organisations: the challenge [[nl]]Mens en organisatie: de uitdaging

[[en]]Once again savings in education’, ‘Hundreds of pharmacies threatened by bankruptcy’, ‘Europe threatens to reject Belgium’s budget’, ‘China warns Trump for a trade war’…headlines on a sombre day suggest dark times. [[nl]]‘Opnieuw besparingen in het onderwijs’, ‘Honderden apotheken dreigen failliet te gaan’, Europa dreigt Belgische begroting opnieuw te buizen’, ‘China waarschuwt Trump voor handelsoorlog’… de krantenkoppen op een druilerige ochtend geven op zijn minst de indruk dat we leven in bijzonder sombere tijden.

[[en]]Nevertheless, this is certainly not the first time we have been confronted with such problems. History shows that often we have been able to tackle many, if not most, of the very important difficulties. [[nl]]Nochtans is het niet voor het eerst dat we geconfronteerd worden met gelijkaardige problemen. En blijkbaar zijn we er zelfs al in geslaagd om de meeste van deze, vaak grote, moeilijkheden te overwinnen.

[[en]]Unfortunately this time we do not seem to be able to keep our positive focus and, the ability to translate problems into opportunities so Increasingly so both at work and at home people have a hard time trying to avoid a downward spiral. [[nl]]Het is des te jammer dat we er nu blijkbaar niet in slagen om onze positieve focus, het vermogen om problemen in kansen te vertalen, te behouden.

[[en]]It is hardly surprising that a growing group of professionals are affected by  burn-out.  The main symptoms being exhaustion, cynicism, indifference and ineffectiveness. Almost two out of three Belgian employees experience more stress at work and for 25 percent of employees this stress results in physical and psychological health problems. This represents a huge challenge to any organisation. Firstly this situation is diametrically opposed to asking employees for more engagement, more agility and a longer service life. Secondly we want to solve everything quickly and treat the symptoms, instead of practicing the necessary prevention. [[nl]]Meer nog, zowel op het werk als thuis hebben verschillende mensen het juist moeilijk om niet terecht te komen in een spiraal van negativiteit. Het hoeft daarom niet te verbazen dat een steeds groter wordende groep professionals getroffen wordt door een burn-out, met als voornaamste symptomen uitputting, cynisme, onverschilligheid en ineffectiviteit. Bijna twee op de drie Belgische werknemers ervaart meer stress op het werk en bij 25 procent van de werknemers ontstaan hierdoor fysieke en psychische gezondheidsklachten. Dit stelt elke organisatie voor een grote uitdaging. Enerzijds omdat deze situatie haaks staat op de vraag naar meer engagement, wendbaarheid én langere inzetbaarheid van personeel. Anderzijds omdat we om alles snel opgelost te krijgen vooral aan symptoombestrijding doen, eerder dan aan noodzakelijke preventie.

[[en]]Looking at it from that perspective, the popular assumption that happy people at work are healthy people seems debatable, even though organisations put a lot of emphasis on seminars on ‘happiness at work’. It’s precisely for that reason that ‘Evidence Based Management’ calls for a more funded and varied approach of these complex challenges. This can be done by integrating science and best practices. Unfortunately the distribution of this information remains somewhat limited. [[nl]]Zo lijkt de populaire veronderstelling dat ‘happy’ medewerkers ook ‘gezonde’ medewerkers zijn, op zijn minst discutabel, maar zet men wel massaal in op seminaries rond ‘happiness at work’. Juist daarom breekt de discipline ‘Evidence Based Management’ een lans om de complexiteit van deze uitdagingen op een meer gevarieerde en gefundeerde manier te gaan benaderen. Dit kan door wetenschap en best practices te integreren. Helaas blijft de verspreiding van deze onderbouwde aanpak eerder beperkt.

[[en]]A similar challenge transcends the professional environment and concerns our entire society. No less than 350 million people worldwide suffer from some kind of depression. Therefore, depression is the  main cause of personal barriers worldwide. At the same time society expects every single individual to contribute actively to today’s socio-economical challenges. Sadly, preventive treatments such as cultivating a positive mindset and boosting mental capacities receive less attention than the treatment of symptoms, even though prevention is more effective than cure This conclusion was one of the most important reasons for creating positive psychology, working scientifically on factors enabling people to handle the challenges they face. In spite of the good results, translation of these evidence based insights to our education, our families and society is still missing in this field. [[nl]]Een gelijkaardige uitdaging overstijgt de professionele omgeving en heeft betrekking op de hele samenleving. Maar liefst 350 miljoen mensen wereldwijd kampen met een vorm van depressie. Hierdoor is depressie de grootste oorzaak van persoonlijke belemmeringen wereldwijd. En dit terwijl er vanuit de maatschappij van elk individu verwacht wordt om actief bij te dragen aan oplossingen voor de sociaaleconomische uitdagingen van vandaag. Jammer genoeg krijgen ook hier preventieve behandelingen, zoals het kweken van een positieve ingesteldheid en het versterken van mentale capaciteiten, minder aandacht dan de probleembehandelingen. Terwijl preventie net het meest doeltreffend blijkt. Deze laatste vaststelling was trouwens een van de belangrijkste ontstaansredenen van de positieve psychologie waarbij er wetenschappelijk gewerkt wordt rond de factoren die ervoor zorgen dat mensen zichzelf kunnen wapenen tegen de uitdagingen die op hun pad komen. Ondanks de goede resultaten is er helaas ook in dit geval nog geen wijdverspreide doorvertaling van deze beproefde inzichten naar ons onderwijs, onze gezinnen en onze samenleving.

[[en]]It is high time indeed to answer the demand for more positive focus with an integrated and fundamental approach (1), one that starts from the opportunity (prevention), more than just the problem or the treatment of symptoms (2). [[nl]]Het wordt dus de hoogste tijd dat we de vraag naar meer positieve focus beantwoorden met een geïntegreerde en fundamentele aanpak (1). Een aanpak die bovendien zelf vertrekt vanuit de opportuniteit (preventie), eerder dan louter uit het probleem of de behandeling van wat misloopt (2).


[[en]]More positive focus: a two-level approach [[nl]]Meer positieve focus: een aanpak op twee niveaus

[[en]]If we want to hit the streets with positive focus, we first have to deal with the artificial distinction between a person in private and that same person as a professional. We have to accept the fact that there cannot be an artificial distinction, neither between professional and private life, nor between the challenges arising from these two worlds. An interdependence exists between who we are, what we want and what we need as human beings. We all aim for well-being, both personally and professionally. We want to have a feeling of contribution, of undertaking autonomous action, of being able to realise things and have positive relationships with others. That’s what is called psychological well-being. Additionally, we wish to combine this with social well-being. We want to contribute to and be a part of a greater picture. This is called social well-being. [[nl]]Willen we met positieve focus aan de slag, dan zullen we in de eerste plaats moeten afrekenen met het kunstmatige onderscheid tussen de mens thuis en diezelfde persoon binnen de organisatie. We moeten aanvaarden dat er geen kunstmatig onderscheid meer kan bestaan tussen het persoonlijke en professionele leven én tussen de uitdagingen die uit beide leefwerelden ontstaan. Er is een interdependentie tussen wie we zijn, wat we willen en wat we nodig hebben als mens en als professioneel. We streven immers allemaal, zowel op het persoonlijke als op het professionele vlak, een persoonlijk welbevinden na. We willen het gevoel hebben dat we iets betekenen, autonoom iets kunnen ondernemen, dat we in staat zijn om dingen te verwezenlijken en dat we positieve relaties hebben met anderen. Dat wordt psychologisch welzijn genoemd. Bovendien wensen we dit te combineren met een sociaal welbevinden. We willen allemaal het gevoel hebben dat we bijdragen tot een groter geheel en hier deel van uitmaken. Dit wordt omschreven als sociaal welzijn.

[[en]]In the first StreetwiZe book, the logic that got us to the ‘street skills’ was based on a combination of both social and psychological well-being. We defined positive focus as the capacity to consciously choose an opportunity focus, by using universally deployable competencies. As such, choosing a positive focus means opting for an integrated approach, based on the vision that each individual claims personal and social well-being. This pursuit is not limited to either professional or private life. [[nl]]In het eerste StreetwiZe boek baseerden we ons op de combinatie van zowel sociaal als psychologisch welzijn om te komen tot de ‘Street Skills’. Zo definieerden we positieve focus als het vermogen om voor een opportuniteitsbenadering te kiezen, en te gaan, door gebruik te maken van universeel inzetbare vaardigheden. Kiezen voor een positieve focus is dus kiezen voor een geïntegreerde aanpak die vertrekt vanuit de visie dat elk individu aanspraak maakt op persoonlijk en sociaal welzijn. Dit streven mag niet beperkt blijven tot louter het professionele leven of tot louter het persoonlijke domein.

[[en]]The second challenge we will have to deal with in aiming for more positive focus is the ‘wait and see’-attitude of a lot of organisations and society. Research shows that a proactive implementation of corporate governance leads to better results. This system not only influences the way organisations are managed, but also determines how they initiate healthy relationships with stakeholders. Unfortunately, many organisations realise too late just how important corporate governance actually is. [[nl]]Een tweede uitdaging waarmee we moeten afrekenen in het streven naar meer positieve focus is de vaak afwachtende houding die zowel organisaties als samenlevingen aannemen. Zo toont onderzoek aan dat een proactieve implementatie van corporate governance (of deugdelijk bestuur) tot betere resultaten leidt. Dit systeem heeft immers niet alleen een invloed op hoe organisaties worden bestuurd, maar het bepaalt ook hoe ze een deugdelijke relatie aangaan met hun stakeholders. Helaas zien veel organisaties pas het belang in van corporate governance, als het te laat is.

[[en]]It is now clear that a climate of social and individual well-being creates the possibility to prevent problems and take full advantage of opportunities. The demand for more pro-active employees became a popular research subject, resulting in measurable characteristics. Even for organisations a proactive approach is still a must; appropriate prerequisites should be created for employees. The same can be observed in society:  there is a high demand for more creativity, but we only start thinking about it when confronted with a lack of it. At the basis, in education, too little attention is paid to developing essential creative competencies (such as experimenting) and the system holds on to a blind belief in cognitive knowledge transfer. [[nl]]Het is intussen duidelijk dat een klimaat van welzijn op sociaal en individueel vlak de mogelijkheid schept om problemen te voorkomen en opportuniteiten te benutten. Zo werd de vraag naar meer proactieve medewerkers een populair onderzoeksthema dat resulteerde in meetbare kenmerken. Maar ook voor de organisaties zelf blijft een proactieve benadering een must, waarbij ze de juiste randvoorwaarden moeten scheppen voor hun medewerkers. Hetzelfde zien we in onze samenleving: de vraag naar meer creativiteit is er groot, maar er wordt pas over nagedacht als we worden geconfronteerd met een gebrek eraan. Zo wordt er aan de basis, in het onderwijs, nog steeds te weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de essentiële creatieve vaardigheden (zoals experimenteren) en blijft men vasthouden aan een blind geloof in cognitieve kennisoverdracht.

[[en]]If we look at positive focus as aiming for psychological and social well-being, it seems hardly desirable, or even possible, to expect organisations and governments alone to resolve current issues. It is a shared responsibility for each of us, and we should start right now. [[nl]]Als we positieve focus zien als het streven naar psychologisch en sociaal welzijn, dan lijkt het ons weinig wenselijk, laat staan mogelijk, om alleen aan organisaties of aan de overheid te vragen om de huidige uitdagingen op te lossen. Het is een gedeelde opdracht voor ieder van ons waar we beter nu dan later aan beginnen.

[[en]]Conclusion: more positive focus equals more leadership [[nl]]Conclusie: meer positieve focus is meer leiderschap

[[en]]Summary: a positive focus is essential to collectively tackle the problems individuals, organisations and society face. In doing so, it is important to consider these different worlds as a whole; one cannot exist without the other. This arises from the finding that a positive focus goes hand in hand with reaching for more social and psychological well-being. That’s why we should pro-actively aim for positivism and create the necessary prerequisites in an integrated manner, on an individual level but also on the level of organisations and society. [[nl]]Samengevat: een positieve focus is noodzakelijk om samen de problemen aan te pakken waarmee we als individu, organisatie en als samenleving geconfronteerd worden. Het is daarbij belangrijk dat we deze verschillende leefwerelden als één geheel zien, de ene kan niet zonder de andere. Dit komt voort uit de vaststelling dat een positieve ingesteldheid hand in hand gaat met het streven naar meer sociaal en psychologisch welzijn. We moeten daarom allemaal samen, op het niveau van het individu, maar ook op het niveau van de organisatie of samenleving, proactief inzetten op positivisme en er op een geïntegreerde manier ook de nodige randvoorwaarden voor scheppen.

[[en]]It is crystal clear that we urgently need people to initiate and feed social and psychological well-being, to make positive focus come true. The latter can be called responsible management or citizenship. At StreetwiZe, we call it good leadership! [[nl]]Het mag duidelijk zijn dat we daarom dringend nood hebben aan mensen die sociaal en psychologisch welzijn handen en voeten willen geven, om zo van positieve focus een realiteit te maken. Dat laatste kunnen we goed vaderschap, goed bestuur of goed burgerschap noemen. Bij StreetwiZe noemen we dit goed leiderschap!