[[en]]‘Small children, small worries and big children, big worries’, a truism when it comes to your offspring's mobility. During childhood, the child's safety is central, just think of learning to ride a bike. But the stakes are raised when a teenager starts driving training because suddenly your survival as a parent is under threat too. It starts with, in our case, a hand-geared Ford that seems to constantly remind you of your own mortality. Giving driving lessons to your dear son or daughter confronts you with primal fears whose existence you had repressed. The moment the student mistakes the accelerator for a brake pedal, you see your fragile life flash by, in addition to the astonished looks of other drivers. And swerve into the empty parking lot of a supermarket out of preservation of life offers no solace either. After all, it is not empty, not even on Sundays. No, it is full of cars marred by 'L' stickers, crying teenagers and frustrated parents. And this is because we seem to forget that the latter also have an important lesson to learn. [[nl]]‘Kleine kinderen, kleine zorgen en grote kinderen, grote zorgen’, een waarheid als een koe wanneer het gaat om de mobiliteit van jouw kroost. Tijdens de kinderjaren staat de veiligheid van het kind centraal, denk maar aan het aanleren van fietsen. Maar de inzet wordt verhoogd wanneer een tiener aan de rijopleiding begint want plots staat ook jouw voortbestaan als ouder op het spel. Het begint met, in ons geval, een handgeschakelde Ford die je voortdurend lijkt te herinneren aan de eigen sterfelijkheid. Rijlessen geven aan zoon -of dochterlief confronteert je met oerangsten waarvan je het bestaan had verdrongen. Op het moment waarop de leerling het gaspedaal aanziet voor een rempedaal zie je daarom, naast de verbaasde blikken van andere chauffeurs, ook je fragiele leven voorbijflitsen. En uit levensbehoud uitwijken naar de lege parking van een supermarkt biedt ook al geen soelaas. Die is immers niet leeg, ook niet op zondag. Nee, die staat vol met door ‘L’ stickers ontsierde wagens, huilende tieners en gefrustreerde ouders. En dat komt doordat we lijken te vergeten dat deze laatste ook een belangrijke les moeten leren.

[[en]]For, as a parent, we forget that our skills to drive a car differ from the skills we need to learn to drive another person as a passenger. And the latter we often have less developed. Faced with this stalemate, we then often lose ourselves in irritation over the blundering son or daughter. And this while we should realise that we cannot lead others without first being able to lead ourselves. [[nl]]Als ouder vergeten we immers dat onze vaardigheden om een wagen te besturen verschillen van de vaardigheden die we nodig hebben om als passagier een ander te leren rijden. En deze laatste hebben we vaak minder ontwikkeld. Geconfronteerd met deze patstelling verliezen we ons dan vaak in irritatie omtrent de blunderende zoon of dochter. En dit terwijl we moeten beseffen dat we geen anderen kunnen (bege)leiden, zonder eerst onszelf te kunnen leiden.

[[en]]In the workplace, it is no different. Often you get a leadership position because you can bring something to a successful conclusion yourself, because you are a good driver. But as a leader, you have to dare, and be able, to hand over that wheel to ensure that others become a good driver. And that requires strong self-leadership in the first place. That is the skill of influencing yourself so that you properly complete all assignments. And by all tasks, we don't just mean the tasks that suit you. No, it also means the tasks that are much more challenging for you and the tasks for which you sometimes have less patience. And so you achieve this by developing self-leadership and you do this by focusing on its three dimensions: 'self-knowledge', 'self-motivation' and 'self-activation'. [[nl]]Op de werkvloer is dit niet anders. Vaak krijg je een leidinggevende positie omdat je zelf iets tot een goed einde kan brengen, omdat je een goede chauffeur bent. Maar als leider moet je dat stuur durven, en kunnen, afstaan om ervoor te zorgen dat anderen een goede bestuurder worden. En dat vraagt in de eerste plaats sterk zelf-leiderschap. Dat is de vaardigheid om jezelf te beïnvloeden zodat je op een goede manier alle opdrachten tot een  goed einde te brengt. En met alle opdrachten  bedoelen we dus niet alleen de taken die je sowieso goed liggen. Nee, het gaat ook over de opdrachten die voor jou veel uitdagender zijn en de taken waarvoor je soms minder geduld kan opbrengen. En dat bereik je dus door zelf-leiderschap te ontwikkelen en dat doe je door in te zetten op de drie dimensies ervan: ‘zelfkennis’, ‘zelfmotivatie’ en ‘zelfactivatie’.  

[[en]]Self-knowledge is immersing yourself in what you regularly do and drawing lessons from it. Consider yourself a study object and map out what behaviours you frequently perform and what outcomes these behaviours lead to. Then try to set improvement goals around behaviours that don't help you complete assignments successfully. Also try to identify what you can do to reinforce your effective behaviours and translate this too into concrete goals. For driving lessons, an improvement goal might be to focus on one skill to be developed per lesson. [[nl]]Zelfkennis is het jezelf verdiepen in wat je regelmatig doet en daaruit lessen te trekken. Beschouw jezelf eens als een studieobject en breng in kaart welk gedrag je frequent stelt en tot welke uitkomsten deze gedragingen leiden. Probeer dan verbeterdoelen te stellen rond gedragingen die je niet helpen om opdrachten tot een goed einde te brengen. Tracht ook na te gaan wat je kan doen om jouw effectieve gedragingen te versterken en vertaal ook dit in concrete doelen. Wat rijlessen geven betreft zou een verbeterdoel kunnen zijn dat je zal focussen op één te ontwikkelen vaardigheid per les.      

[[en]]Your self-motivation, or ability to push yourself, is strengthened by keeping the focus on the road in the pursuit of an outcome. Chart the journey, the destination will follow. Furthermore, you do well to look at 'what' and 'who' motivates you. Based on that, try to surround yourself with people who energise you. Also immerse yourself in activities that positively feed and/or energise you.  To continue with the metaphor of car lessons, translate the goal of developing one skill per lesson into steps such as giving some theory, coming up with a fun practical exercise and structured review per lesson. To give yourself extra incentive, work all this out with a fellow sufferer in your favourite brasserie. [[nl]]Jouw zelfmotivatie, of het vermogen jezelf te stimuleren, versterk je door in het streven naar een resultaat de focus te houden op de weg. Breng de reis in kaart, de bestemming volgt wel. Verder doe je er goed aan om te kijken ‘wat’ en ‘wie’ jou motiveert. Probeer je op basis daarvan te omringen met mensen die je energie geven. Dompel je ook onder in activiteiten die je positief voeden en/of energie geven.  Om met de metafoor van autolessen verder te gaan, vertaal het doel om één vaardigheid per les te ontwikkelen naar stappen zoals het geven van wat theorie, het uitdenken van een leuke praktische oefening en het gestructureerd nabespreken per les. Om jezelf extra te stimuleren werk je dit alles uit met een lotgenoot in jullie favoriete brasserie.

[[en]]Finally, there is self-activation, the skill of putting yourself in motion. You acquire it by starting from concrete initiatives. So no grand resolutions but small actions that together lead to a greater result. Also visualise the progress by mapping these initiatives and ticking off when you have carried them out. In short, the improvement goal of one skill per lesson translated into giving some theory as an intermediate step could be translated into initiatives like calling a driving instructor and looking up a YouTube instruction video. [[nl]]Tot slot is er zelfactivatie, de vaardigheid om jezelf in beweging te zetten. Die verwerf je door te vertrekken vanuit concrete initiatieven. Geen grote voornemens dus maar kleine acties die samen leiden tot een groter resultaat. Visualiseer ook de vooruitgang door deze initiatieven in kaart te brengen en af te vinken wanneer je ze hebt uitgevoerd. Kortom, het verbeterdoel van één vaardigheid per les vertaald in het alvast geven van wat theorie als tussenstap zou je kunnen vertalen in initiatieven als een rijinstructeur bellen en een YouTube instructiefilmpje opzoeken.

[[en]]Believing that after reading this article there will be more peace and quiet in the car park, you must excuse me now, there is a Ford AND a daughter waiting for me. [[nl]]In de overtuiging dat er na het lezen van dit artikel meer peis en vree zal heersen op de parking moet u me nu excuseren, er staat een Ford én een dochter op mij te wachten.