[[en]]Meanwhile we received the fantastic news that Google.org had decided to invest in our case and impact measurement technology ‘StreetSmart Impact’. We geared up, firmed up the partnership with our developer Halcyon Mobile and started building the apps, databases and websites. We aimed to bring the product to market at the end of 2020. [[nl]]Ondertussen kregen we het fantastische nieuws dat Google.org besloot om te investeren in ‘StreetSmart Impact', onze tool om impact te meten.  We verstevigden de samenwerking met onze ontwikkelaar Halcyon Mobile en begonnen met de bouw van de apps, databases en websites. Ons doel was om het product eind 2020 op de markt te brengen.

[[en]]Backed by Erasmus+ we started researching and preparing the design of StreetSmart Learn, an online and app-based learning platform where youth workers can find training and inspiration. This product is part of our strategy to start sharing and offering all of our content, materials and know-how with the world.  Previously this was only accessible for the Wheels partners when receiving the mobile school carts, printed games and face to face trainings. But technology changed the game bringing new opportunities for more impact. In 2019 we had taken a first step in opening up to the world with the launch StreetSmart Play, our online game and activity platform for youth workers. [[nl]]Gesteund door Erasmus+ startten we met het onderzoek naar en design van StreetSmart Learn. Dit is een online en app-gebaseerd leerplatform waar jeugdwerkers training en inspiratie kunnen vinden. Dit product maakt deel uit van onze strategie om al onze inhoud, materialen en knowhow te delen met de wereld.  Voorheen was dit alleen mogelijk voor de Wheels partners bij het ontvangen van de mobiele scholen, geprinte spellen en face to face trainingen. Maar de technologie veranderde de spelregels en bood nieuwe mogelijkheden voor meer impact. In 2019 hadden we al een eerste stap gezet om ons materiaal beschikbaar te maken voor de wereld met de lancering van StreetSmart Play, ons online spel- en activiteitenplatform voor jeugdwerkers.

[[en]]As well, the StreetwiZe sky looked bright. We began 2020 with an impressive list of exciting projects to be delivered for a variety of clients in the retail, healthcare and financial sectors. Leadership deep dives were planned to bring company leaders to the streets for immersive learning. The pipeline looked very promising, filled with even more interesting projects to be undertaken. [[nl]]Ook voor StreetwiZe zag de toekomst er rooskleurig uit.  We begonnen 2020 met een indrukwekkend aantal spannende projecten voor een grote verscheidenheid aan klanten in de retail, gezondheidszorg en financiële sector. Leadership deep dives zouden bedrijfsleiders naar de straat brengen voor een beklijvende leerervaring.  En in de pijplijn nog meer interessante projecten.

[[en]]Looking back at the first months of 2020, it’s remarkable how Covid-19 only existed as a problem in China. We were certainly part of the collective naivety, not having a clue what was waiting for us … until the uppercut of lockdown 1. [[nl]]Terugblikkend op de eerste maanden van 2020 is het verbazend hoe Covid-19 aanvankelijk werd gezien als een probleem in China. Er was zeker sprake van collectieve naïviteit en we hadden geen idee van wat ons te wachten stond ... tot de uppercut van de eerste lockdown.

[[en]]After some weeks of rejection fooling ourselves it would be over by summer, we realized that reality had changed dramatically. StreetSmart Wheels projects were cancelled. StreetwiZe clients postponed planned business and the pipeline vaporized in no time. [[nl]]Enkele weken hielden we onszelf voor de gek in de overtuiging dat het voorbij zou zijn tegen de zomer. Daarna beseften we dat de realiteit drastisch was veranderd. StreetSmart Wheels projecten werden geannuleerd. StreetwiZe klanten stelden geplande trainingen uit en de gevulde pijplijn liep leeg in een oogwenk.

[[en]]We understood that we had reached the moment to show the world we deserved our brand names StreetSmart & StreetwiZe. We had to walk the talk by showing positive focus, resilience, agility and creativity. And yes, we did! Yes, our team showed they are what they preach. [[nl]]We begrepen dat we het moment bereikt hadden om de wereld te tonen dat we onze merknamen StreetSmart & StreetwiZe verdienden. We moesten de daad bij het woord voegen door positieve focus, veerkracht, wendbaarheid en creativiteit te tonen.  En dat hebben we gedaan! Onder het motto: Practice what you preach.

[[en]]In no time, the StreetSmart team delivered a Covid-19 response package to the Wheels partners in 30 countries. They offered online support and focused on speeding up the tech development. They delivered the Impact tool and implemented it. Literally in between lockdowns, they even managed to start up a second new Wheels-project in Poland. [[nl]]In een mum van tijd leverde het StreetSmart team een Covid-19 pakket aan de Wheels partners in 30 landen. Ze voorzagen online ondersteuning en focusten op het versnellen van de technologische ontwikkeling. Ze implementeerden de Impact Tool. En letterlijk tussen twee lockdowns door, slaagden ze er zelfs in om een tweede Wheels-project op te starten in Polen.

[[en]]The StreetwiZe crew redesigned the full StreetwiZe curriculum into an unorthodox yet crisp and impactful, online workshop alternative. They used the StreetSmart apps and platforms and tweaked them to design Digital Learning Tracks for our clients. [[nl]]De StreetwiZe crew herwerkte het volledige StreetwiZe curriculum tot een onorthodox, maar tegelijk scherp en impactvol online alternatief. Ze gebruikten de StreetSmart apps en platformen en pasten ze aan om Digital Learning Tracks voor onze klanten te ontwerpen.

[[en]]2020 feels like a crash test we survived! Now we feel stronger than before. Using the cliché… we have not wasted the crisis. [[nl]]2020 voelt als een crashtest die we overleefd hebben! We voelen ons nu sterker dan voorheen. Om een cliché te gebruiken... we have not wasted the crisis!

[[en]]BUT, it’s not about us! MobileSchool.org is just a structure designed to realise a mission. It’s about that mission; the impact on vulnerable children and youth. In those communities the Covid-19 measures have hit cruelly. Millions of children are dropping out of school. Populations of street children are growing. The impact of the lockdowns on the mental health of teenagers in small apartments of social building blocks is collectively underestimated. We witnessed the absurd reality of homeless children being arrested for not respecting lockdowns. Partners report increasing numbers of abuse and violence. [[nl]]MAAR, het gaat niet over ons! MobileSchool.org is slechts een structuur die ontworpen is om een missie te realiseren. Het draait om die missie; de impact op kwetsbare kinderen en jongeren. In die groepen hebben de Covid-19 maatregelen hard toegeslagen.  Miljoenen kinderen haakten af op school. De populatie straatkinderen groeit. De impact van de lockdowns op de mentale gezondheid van tieners in kleine appartementen van sociale bouwblokken wordt schromelijk onderschat. We zijn getuige geweest van de absurde realiteit dat dakloze kinderen worden gearresteerd omdat ze de lockdowns niet respecteren. Partners melden steeds meer gevallen van misbruik en geweld.

[[en]]In times of crisis, solidarity is needed more than ever. [[nl]]In tijden van crisis is solidariteit meer dan ooit nodig.

[[en]]We are engaged! We will bring more impactful products to the StreetwiZe clients and create the financial leverage for the StreetSmart team. Together with our partners in more than 30 countries, we will reach out to the streets and support the forgotten children and youth. We must be ambitious. It is simple. It’s our duty. [[nl]]Wij gaan ervoor! We zullen meer producten met impact voor de StreetwiZe klanten uitwerken en zo de financiële armslag vergroten voor het StreetSmart team. Samen met onze partners in meer dan 30 landen gaan we de straat op en ondersteunen we de vergeten kinderen en jongeren. We moeten ambitieus zijn. Het is simpel. Het is gewoonweg onze plicht.

[[en]]Enjoy many more stories and facts about our 2020 activities and results in this year’s report. [[nl]]Veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag met meer verhalen en feiten over onze activiteiten en resultaten in 2020.

[[en]]Stay safe and be StreetwiZe, [[nl]]Blijf veilig en wees StreetwiZe!

Arnoud