[[en]]An enthralling experience is invaluable in making learning sustainable. [[nl]]Een beklijvende ervaring is van onschatbare waarde om duurzaam te leren.

[[en]]StreetwiZe expeditions are multi-day development programmes during which the participants are challenged to connect with an unusual target group, in an unusual context. StreetwiZe expeditions mainly target high potentials, leaders and corporate management teams. During a StreetwiZe expedition, the participants are taken out of their comfort zone. Starting from that experience, participants are encouraged to reflect on who they are, on their talents and aspirations. The StreetwiZe coaches offer support to grow in authentic leadership. For the Belgian expeditions we have recently started cooperating with community institution De Zande. [[nl]]De expedities van StreetwiZe zijn meerdaagse ontwikkelingsprogramma’s waarin deelnemers uitgedaagd worden om aansluiting te vinden bij ongewone contexten en doelgroepen. StreetwiZe mikt met zijn expedities in de eerste plaats op de high potentials, leidinggevenden en management teams van bedrijven. Een StreetwiZe-expeditie brengt de deelnemers buiten hun comfortzone. Vanuit die beleving worden de deelnemers aangezet om te reflecteren over wie ze zijn, over hun talenten en aspiraties. Daarbij krijgen ze van onze begeleiders ook handvaten aangereikt om te groeien in authentiek leiderschap. Voor zijn Belgische expedities werkt StreetwiZe sinds kort samen met gemeenschapsinstelling De Zande.

[[en]]Managers who need to complete an assignment often tend to start straight away. [[nl]]Managers die voor een opdracht staan hebben vaak de neiging om meteen aan de slag te gaan.

[[en]]In a working context time is scarce and we sometimes forget that connecting is crucial to work together well as a group. Usually not a lot of attention is paid to connecting, since people are rarely very good at it. It is however, necessary because collaboration opportunities often surface only after connecting and it is in doing so that one identifies and values somebody else’s talents. [[nl]]In een werkcontext waar de tijd dringt verliezen ze wel eens uit het oog dat connecteren cruciaal is als je als groep goed wilt samenwerken. Connecteren krijgt doorgaans ook weinig aandacht, omdat mensen er niet echt vaardig in zijn. Nochtans is het echt nodig, want pas als er verbinding is, worden de vele opportuniteiten van de onderlinge samenwerking zichtbaar en ga je elkaars talenten ook erkennen en een plaats kunnen geven.

[[en]]Therefore, ample time is taken to connect during a StreetwiZe expedition. In De Zande, the process of connecting was started by playing sports together. The youngsters also gave the Vandemoortele participants a guided tour around the institution’s facilities. “I was touched by  the pride with which the youngsters spoke about their living environment” said StreetwiZe coach Hans. In the very beginning, early in the morning, some tension was tangible between the two groups. But at the end of the day, during intervision, that tension had disappeared completely. The participants and the youngsters were clearly ready to kick-start their assignment. [[nl]]Tijdens een StreetwiZe-expeditie wordt daarom uitgebreid de tijd genomen om te connecteren. In De Zande begon het connecteren met samen sporten. En de jongeren van De Zande leidden de mensen van Vandemoortele ook rond op hun campus. “De fierheid waarmee de jongeren over hun context spreken, raakt me,” vertelde StreetwiZe-begeleider Hans daarover. Heel in het begin, ‘s ochtends, was er wat spanning voelbaar tussen de twee groepen. Maar op het einde van de dag, tijdens de intervisie, was die spanning volledig weggeëbd. De deelnemers en jongeren waren zichtbaar klaar om zich vast te bijten in de opdracht.

[[en]]The expeditions guide participants and youngsters through a creative process. [[nl]]Onze expedities nemen de deelnemers en de jongeren samen mee in een creatief proces.

[[en]]The first step is all about generating ideas for a new game and picking the very best. During the next step they design a prototype and test it by playing it with the other groups. The process often leads to very intense moments, not in the least for the corporate participants. They have the additional assignment of keeping the youngsters - experts in the topics that are discussed - on board, which is not evident. The youngsters are not used to being asked to express their opinion or to being heard, which can influence their attention span. [[nl]]In een eerste stap gaat het om ideeën genereren voor een nieuw spel en er de allerbeste uit te pikken. In een volgende stap geven deelnemers en jongeren die ideeën ook letterlijk vorm in een prototype, dat ze uiteindelijk ook onderling gaan uitproberen. Dat leidt vaak tot erg intense momenten, niet in het minst voor de bedrijfsdeelnemers. Zij hebben immers de bijkomende opdracht om de jongeren, die experts zijn in de behandelde onderwerpen, maximaal aan boord te houden, hetgeen niet zo vanzelfsprekend is.

[[en]]They don’t always master the art of focusing yet and are more prone to quit. In these moments, empathy and empowerment are the key to success. It’s all about understanding the interests and the needs of the youngsters, to keep them involved and to bring out the best in them.  “The programme teaches me just how important it is to show appreciation to your team members”, says Konrad Przemek about his personal learnings. [[nl]]De jongeren zijn het niet gewoon dat hun mening wordt gevraagd en gehoord, hetgeen hun aandachtspanne kan beïnvloeden. Ze hebben het lange focussen meestal nog niet in de vingers en kunnen hierdoor makkelijker afhaken. Op zo’n moment zijn empathie en empowerment sleutels tot succes: het komt er voor de deelnemers op aan zich in te leven in wat de jongeren bezighoudt en wat ze nodig hebben, om ze vervolgens ook weer mee te nemen in het verhaal en het beste in hen naar boven te halen. “Het programma leert me hoe belangrijk het is om je medewerkers je waardering te tonen”, vertelt Konrad Przemek over zijn persoonlijke leren.

[[en]]Apart from the corporate leaders in the expedition, we also want to bring about a change for the youngsters. [[nl]]Behalve voor de leidinggevenden vanuit de bedrijfswereld willen we met onze expedities ook voor de jongeren een verschil maken.

[[en]]De Zande’s Director Stijn Staes was quickly convinced about the potential of bringing ‘the outside world’ into both the youngsters’ and their educators’ lives, even though that still had to be demonstrated. [[nl]]Directeur Stijn Staes van De Zande was er al snel van overtuigd dat het binnenbrengen van de ‘buitenwereld’ zowel voor de jongeren als hun begeleiders veel potentieel kon bieden, ook al bleef het in eerste instantie wat afwachten.

[[en]]“It was great to see the enthusiasm after the initial StreetwiZe presentation”, says Stijn. “And now that the programme is up and running, its positive impact is even more clear: educators witness that this programme enables them to take steps with the youngsters, which would take much more time to realise in different circumstances.” [[nl]]“Het was fantastisch om zien hoe groot het enthousiasme was na de voorstelling van StreetwiZe,” zegt Stijn. “En nu het programma loopt, wordt de positieve impact pas echt duidelijk: begeleiders geven me aan dat ze met de jongeren in amper enkele dagen stappen zetten waar ze in andere omstandigheden veel meer tijd voor nodig zouden hebben.”

[[en]]Steven Dierickx, Commercial Manager Belux at Vandemoortele, summarises the feeling in his group this way: “During the StreetwiZe expedition, you not only learn the basics on how to connect and empower, but you also get the feeling that you can truly add value to the life of these youngsters”. [[nl]]En Steven Dierickx, Commercial Manager Belux van Vandemoortele, vatte het gevoel in zijn groep zo samen: “Niet alleen maak je je tijdens zo’n expeditie de basisprincipes eigen van connecteren en van empowerment, je krijgt ook het gevoel dat je iets waardevols kan toevoegen in het leven van die jongeren.”

[[en]]So what’s next for the new educational games invented and designed by the Vandemoortele employees and De Zande’s youngsters? [[nl]]En wat gebeurt er nu met de educatieve spellen die door de mensen van Vandemoortele en de jongeren van De Zande zijn uitgedacht?

[[en]]Mobile School’s educational work group will take the ideas and prototypes to the next phase. [[nl]]De educatieve werkgroep van Mobile School gaat met de ontwikkelde ideeën en prototypes aan de slag.

[[en]]If they are good enough, they will be transformed to real panels that can be used on the streets by all Mobile School partners worldwide. “A real triple win”, Steven Dierickx rightly concludes. [[nl]]Als die voldoende sterk zijn, worden er echte panelen van gemaakt die op straat kunnen gebruikt worden door alle Mobile School-partnerorganisaties overal in de wereld. “A real triple win,” besluit Steven Dierickx dan ook terecht.

[[en]]Do you want more information on this expedition? Contact StreetwiZe. [[nl]]Wil je meer weten over de expeditie? Contacteer StreetwiZe.