[[en]]Change projects for nail biters [[nl]]Verandermanagement voor nagelbijters

[[en]]I’m staring out of the train window submerged in thoughts, my eyes fixated on the Flemish horizon made up of ribbon development. Internal cruise control active. Grinding teeth, ready for action. An irresistible urge to cut down my nails looms inside me. Kilometres pass by, my eyes absorb the view of the passing villages and my nails shorten with every city I pass. My teeth, a well-oiled machine, have effectively cut down my nails to just a few millimetres long. More is less? [[nl]]Ik staar uit het treinraam, verzonken in gedachten en blik op de horizon van de Vlaamse lintbebouwing. Interne cruise control op actief. Raspende tanden in de aanslag. Een onweerstaanbare drang tot kortwieken steekt de kop op. Kilometers gaan voorbij, dorpen defileren voor mijn ogen en mijn nagels worden elke stad een beetje korter. De tanden-mandoline doet zijn werk, tot er op elke vinger enkele triestige millimeters overblijven. More is less?

[[en]]A quick look at my freshly cut down claws makes me realise dreadfully that this can’t just go on and on. When the train arrives at the platform, I realise this is a key turning point. I need to stamp out my stubborn habit of biting my nails. No more biting, no more. [[nl]]Ik werp een blik op mijn kortgewiekte klauwen en vol afgrijzen besef ik dat het zo niet verder kan. De trein komt aan op het perron en ik weet dat dit een breekpunt is. Mijn hardnekkige nagelbijtende gewoonte moet uitgeroeid worden. No more biting, no more!

[[en]]Enthusiastic and proud about my freshly made decision, I exit the Brussels-South station. I go down the escalator, and with every single step a feeling of shame sinks in. This is the 543rd time that I decide to stop nail-biting. And yet, this time I feel my decision was taken rather radically. The exceedingly painful moment has arrived. I glance at my own reflection at the bus stop and declare aloud: I need professional help! [[nl]]Vol van enthousiasme en gloeiend van trots voor mijn verse beslissing, wandel ik het station van Brussel-Zuid uit. Ik daal de roltrap af  en bij elke trede bekruipen mij druppels van schaamte. Dit is de 543 keer dat ik beslis te stoppen met nagelbijten. En toch voel ik dat mijn overtuiging deze keer wat radicaler uit de hoek komt piepen. Het uitermate pijnlijk moment is aangebroken. Ik kijk mezelf aan in de reflectie van het bushokje en declameer luidop; I need professional help!

[[en]]At home I pace up and down the living and as if the gods of self-help felt it coming, my left eye caught the title of a book. Chip & Dan Heath smile at me, Colgate style, and entice me to their blue-red cover with their promising looks. ‘How to change things when change is hard?’ [[nl]]Thuisgekomen ijsbeer ik piekerend door de salon en alsof de goden van de zelfhulp het hadden voelen aankomen, prikkelt een boek mijn linkerooghoek. Chip & Dan Heath lachen me toe met hun ‘colgate smile’ en lokken me met veelbelovende blikken naar de blauw-rode kaft. How to change things when change is hard?

[[en]]264 pages to help me deal with my repeatedly failed intentions. Thousands of soothing words to help me turn around my Switch. The New York Times classifies it as a bestseller, I classify it as a blog post challenge! [[nl]]264 bladzijden om me te helpen bij mijn ‘al meermaals gefaalde voornemen’. Duizenden geruststellende woorden om me te helpen bij het omdraaien van de Switch. The New York Times noemt het een bestseller, I call it a blogpost Challenge!

[[en]]Overly charmed by metaphors as I am, the first page instantly bewilders me. The brothers Heath use the metaphor of the ‘Rider’ and the ‘Elephant’ all over the book. This analogy comes out of ‘The Happiness Theory’ courtesy of Jonathan Haidt, and I genuinely want to thank the brothers for using it. Nothing is as powerful as a simple metaphor happily dancing inside my brain. So, change is all about playing Jungle Book in your mind? Game on! [[nl]]Overmatig gevoelig aan sympathieke beeldspraak, geraak ik gecharmeerd vanaf de eerste bladzijde. De Heath broers gebruiken doorheen het ganse boek, de metafoor van de ‘Rider’ en de ‘elephant’. Die analogie hebben zij op hun beurt gehaald bij The Hapiness Theory van Jonathan Haidt en daar ben ik de broertjes uitermate dankbaar voor. Want niks zo krachtig als eenvoudige beeldspraak die als het ware huppelt doorheen mijn brein. Verandering dat is gewoon imaginaire Jungle Book spelen? Game on!

[[en]]Picture this: a hobbly wobbly elephant loiters on the intended path to change. The elephant likes slow steps, needs some peanuts from time to time and, when life goes sour, the elephant might be bold enough to march the wrong way, stampeding all your good intentions. [[nl]]Picture this: Op het beoogde pad van verandering wandelt er een hobbelende en tommelende olifant (emo), die olifant houdt van trage stappen, heeft van tijd tot tijd een pindanoot nodig als beloning en wanneer het moeilijk gaat durft deze olifant al eens een andere richting uit te stormen, stampvoetend op al je goede voornemens.

[[en]]This gigantic elephant comes with a ‘rider’ (ratio), the person trying to keep the elephant in check by tightening the reins. The ‘rider’ understands the concept of change but he’s not capable of keeping the savage animal in check completely. These two figures walk the path of change together and they both don’t like not knowing how long the path is. Equally, they don’t like not knowing whether the intended path involves a wobbly Ardennes road, made up of rocks and boulders. [[nl]]Op die gigantische olifant zit een ‘rider’ (ratio), de persoon die het wilde dier in toom probeert te houden door soms eens aan de teugels te trekken. De ‘rider’ snapt volledig wat de verandering inhoudt, maar heeft maar een beperkte controle over de woeste olifant. Deze twee figuren wandelen samen op het pad van verandering  en vinden het erg vervelend wanneer ze niet weten hoe lang het pad gaat zijn en dat het pad een mogelijks Ardeens hobbelpaadje met rotsen en keien is.

[[en]]Keep these three elements in mind when you are facing a difficult change. [[nl]]Wanneer je voor een uitdagende verandering staat, moet je dus rekening houden met 3 componenten;

  1. [[en]]The Rider = Ratio [[nl]]The Rider = Ratio
  2. [[en]]The Elephant = Emo [[nl]]The Elephant = Emo
  3. [[en]]The Path = Change project [[nl]]The Path = Plan van verandering

[[en]]Keeping this metaphor in my mind, I start working. Note pad? Check. Glitter pen? Check. In order to manage the whole change project, I prepare meticulously by keeping a diary for one week. It’s all about a thorough and ruthless deceit of my psyche. I’m not yet ready to look the elephant straight into the eyes, so my first challenge is to tackle the nail-biting rider. [[nl]]Met deze metafoor ga ik aan de slag, notitieboekjes en glitterstiften in de aanslag. Om het hele veranderingsproces te beheersen, bereid ik mij meticuleus voor door gedurende één week een dagboekje bij te houden. Kwestie van grondig en genadeloos mijn psyche een loer af te draaien. Ik durf het nog niet aan om mijn olifant in de ogen te kijken, dus mijn eerste challenge is: mijn nagelbijtende Rider aanpakken.

[[en]]STEP 1: DIRECT THE RIDER [[nl]]STAP 1: DIRECT THE RIDER

[[en]]Follow the (nail-biting) bright spots [[nl]]Fllow the (nailbiting) bright spots

[[en]]The brothers tell me the ‘rider’ doesn’t like to uncertainty and freezes when too many setbacks coincide. That’s why it’s important to go look for Bright Spots. Bright Spots give hope and make sure the ‘rider’ stays in control of the reins and doesn’t fall back to his infinite analysis mode. In other words, I need to keep a moment in mind on which I didn’t resolve to nail-biting … surprisingly there are quite a few of those. My heart jumps joyfully. [[nl]]De broers leren mij dat de ‘rider’ verwarring haat en snel bevriest wanneer de tegenslagen zich opstapelen. Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar Bright Spots. Bright Spots zijn de hoopgevers die ervoor zorgen dat mijn ‘rider’ de teugels blijft vasthouden en niet overgaat in eindeloze analysemodus. M.a.w. ik moet een moment voor ogen houden waar ik op de één of andere manier niet in knaagmodus overging…dat zijn er verrassend veel. Vreugdedansje!

[[en]]Script the critical (nail-biting) moves [[nl]]Script the critical (nailbiting) moves

[[en]]On to the next brainwash method my ‘rider’ needs! Time to make an emergency plan for those weak moments. After 72 pages I understand, I need some simple rules. Rules making sure my ‘rider’ doesn’t have to think for himself when problems arise. Easy Game. Lists are my middle name (you probably already guessed that, didn’t you?) [[nl]]Op naar de volgende brainwashmethode voor mijn ‘rider’! Tijd om een noodplan op poten zetten voor wanneer het vlees te zwak is. Na 72 bladzijden begrijp ik dat ik enkele simpele regels nodig heb. Enkele regels die ervoor zorgen dat mijn ‘rider’ niet moet nadenken wanneer hij in de problemen komt. Easy Game. Lists are my middle name (of dat hadden jullie al geraden?).

[[en]]Point to (nail) destination [[nl]]Point to (nails)destination

[[en]]My ‘rider’ has to know where to go, preferably on a tropical holiday. Thus my next task is to create a postcard destination. A simple, understandable and attractive end goal for your path to lead to. I instantly dive into my Instagram feed and I see numerous possibilities for ugly magnets on my fridge and I create mood boards at an extortionate rate. [[nl]]Mijn ‘rider’ moet weten waar hij naartoe gaat, het liefst gaat die ook op vakantie naar tropische oorden. Dus mijn volgende opdracht is; create a postcard destination. Een simpel, verstaanbaar en aantrekkelijk einddoel waar je pad naar leidt. Ik duik meteen mijn Instagramfeed in en zie mogelijkheden voor mijn ugly koelkastmagneten en maak moodboards à gogo.

[[en]]STEP 2: MOTIVATE THE ELEPHANT [[nl]]STAP 2: MOTIVEER DE OLIFANT

[[en]]Find the (powerful nails) feeling [[nl]]Find the (powerful nails) feeling

[[en]]Time to catch the elephant by his tusks. The emotional animal reacts best to overwhelmingly positive messages. I have to create an optimistic atmosphere so as to associate my nails with pleasure and ‘colour popping playfulness’ (I could’ve written that). I dream rainbow colour nail polish and the sound of vast fake nails dancing on my keyboard. Working my elephant proves to be difficult once more: the animal is rather powerful and stubborn. Yet a healthy dose of self-knowledge easily takes him down. [[nl]]Tijd om de olifant bij de hoorns te vatten. Het emotioneel beestje reageert het best op overweldigende positieve boodschappen. Ik moet dus een sfeer creëren van optimisme die maakt dat ik mijn nagels associeer met plezier en ‘colour popping playfulness’ (could have been my words). Ik droom van een regenboogassortiment van nagellak en vlezige confetti’s die tokkelen op mijn toetsenbord. Werkend aan de olifant, besef ik nogmaals hoe krachtig dat koppig emo diertje wel niet is. Maar met een dosis zelfkennis is hij prima te tackelen.

[[en]]Shrink the (nail-eating) change [[nl]]Shrink the (nail eating) change

[[en]]The mantra ‘raise the bar’ is incredibly contra-productive to change. Our elephant needs instant and visible proof of growing nails and of walking in the right direction, so as to not to discourage him. I set mini-goals and I decide to celebrate every small victory by rewarding myself. I look for a rather constructive reward, I don’t want to create an even worse habit. The idea of rewarding myself with wine is discarded immediately. I award myself with two stamps on my ‘I’m doing so well card’. [[nl]]Het mantra ‘raise the bar’ is verschrikkelijk contraproductief voor verandering. Om onze olifant niet te ontmoetigen heeft hij meteen zichtbare bewijzen nodig van groeiende nagels en moet hij het gevoel hebben dat hij de goeie richting uitwandelt. Ik stel mini doelen op & beslis elke vooruitgang te vieren met een beloning. Ik ga op zoek naar een constructievere beloning, want het is nu zaak van geen slechtere gewoonte aan te smeren. Wijn als beloning wordt kordaat geschrapt en ik geef me alvast 2 stempels op mijn ‘goed-bezig-kaart’.

[[en]]Build (powerful nail) identity [[nl]]Build (powerful nails) identity

[[en]]People often come to a surprising conclusion when asked the following: how would I react in this situation? We take on an identity and use it as a base to support our rather irrational decision. I look for a strong image, a person making my identification indicator go wild and who breathes confidence. She serves as my compass in a desert full of temptations. [[nl]]Mensen maken verrassend vaak beslissingen op basis van volgende vraag: Hoe zou een persoon zoals mij, reageren in deze situatie. We meten ons een identiteit toe en gaan op basis daarvan dus vrij irrationele beslissingen maken. Ik ga op zoek naar een sterk beeld, een persoon met wie mijn identificatie-wijzertje sneller gaat draaien en die het benodigde dieprood gelakte zelfvertrouwen uitstraalt. Zij is mijn kompas in de woestijn van verlokkingen.

[[en]]Growth (nail success) mind-set [[nl]]Growth (nail success) mindset

[[en]]Should your elephant fuck up now and then, don’t immediately start shaming him. I convince my environment to be kind to my ten ton friend, to stay friendly and to encourage him. This ensures you don’t end up in a closet somewhere, uncontrollably rasping down your nails, filled with shame and completely discouraged. Getting caught in a trap is part of the change project, evading the negative vortex and taking a look at my ‘I’m doing so well chart’ helps me. My elephant is fired up, ready to go! [[nl]]Het is niet omdat je olifant eens lekker zondigt dat het ‘shamen’ moet beginnen. Ik overtuig mijn omgeving dat ze lief moeten zijn met mijn tientonner en vooral positief moeten bekrachtigen. Zo voorkom je dat je ergens in een bezemkast als een bezetene nagels staat te raspen gevuld van schaamte en liters van ontmoediging. Met mijn poot eens in de val trappen hoort bij het veranderingsproces, de negatieve vortex vermijden en eens terugblikken naar mijn ‘goed-bezig-kaart’ zal mij hierbij helpen. My elephant is fired up, ready to go!

[[en]]STEP 3: SHAPE THE PATH [[nl]]STAP 3: SHAPE THE PATH

[[en]]Tweak the environment [[nl]]Tweak the environment

[[en]]After having dealt with the ‘Rider’ and the ‘Elephant’ it’s time to create an environment to bring this change project to a good and, one in which my emo and ratio can thrive. The first hurdle is to tweak your environment, making everything readily available and – preferably – also aesthetically acceptable (remember my rampaging elephant). A shiny case containing tons of equipment used to revert any nail-crisis is acquired. Hema is my best friend. [[nl]]Na de ‘Rider’ en de ‘Elephant’ te bewerken is het uur geslagen om een omgeving te creëren waarin mijn emo en ratio de verandering tot een goed einde kunnen brengen. Eerste horde is de nabije omgeving tweaken zodat alles praktisch voorhanden is en liefst ook esthetisch verantwoord (remember mijn bonkende olifant). Een blinkend etui met een ton aan gereedschap om in elke omstandigheid een ‘nail-crisis’ te kunnen voorkomen wordt aangekocht. Hema is my best friend.

[[en]]Build habits [[nl]]Build habits

[[en]]I plan a moment so my inner Pavlov conditions to claw-caring. Netflix & Chill evolves to Netflix & Trim. Reserving a moment in my daily routine ensures I start colouring my nails in psychedelic colours in a sufficiently positive mood. The trigger of my favourite series is all that matters. I efficiently use my megalomaniac change project to soothe my guilty conscience caused by extensive binge watching. Do I come over as a nail psychopath already? [[nl]]Ik bouw een moment in die mijn interne Pavlov conditioneert voor klauwenverzorging. Netflix & Chill wordt Netflix & Trim. Een ingepland moment in mijn dagelijkse handelingen dat ervoor zorgt dat ik met genoeg positieve gevoelens aan het wekelijks ritueel van lakken in psychedelische kleuren begin. De trigger van mijn favoriete serie is schering en inslag. Schuldgevoelens voor bingewatching worden efficiënt ingezet voor mijn megalomane veranderingsplan. Begin ik ondertussen al als een nagelpsychopaat te klinken?

[[en]]Rally the herd [[nl]]Rally the herd

[[en]]The final point of attention for my nail-biter change project is almost there! Hallelujah, will the world ever be the same again? The last thing to do is using the force of masses. Even if I sometimes look down rather reprovingly from under my fringe, I’m still very influenced by positive impulses my direct environment emits. The Heath brothers advise me to surround me with positive good examples who bring me to account from time to time, taking the sensitivity of my elephant into account. [[nl]]Het finale aandachtspunt in mijn verandermanagement voor nagelbijters komt er aan! Halleluja, de wereld zal nooit meer dezelfde zijn. De laatste kracht die ik moet inzetten is die van de massa. Al kijk ik soms tegendraads van onder mijn froufrou, toch ben ik enorm beïnvloedbaar door positieve impulsen van mijn directe omgeving. De broertjes Heath raden aan om me te laten omringen met klinkende voorbeelden, die me van tijd tot tijd eens op het matje roepen zonder mijn olifant te kwetsen.

[[en]]Thanks, Chip & Dan. [[nl]]Merci Chip & Dan.

[[en]]I won’t be fooled again. [[nl]]Mij gaan ze niet meer liggen hebben.