[[en]]This article provides an overview of the meaning of purpose. In doing so, it discusses why companies should focus on purpose-driven working. It also explains how purpose and performance contribute to changes in culture and behaviour within a company. Aditionally it discusses how the Dutch company Tony's Chocolonely puts this into practice. Moreover, it explains how to consciously connect purpose-driven working with your company's performance in a step-by-step manner. [[nl]]Dit artikel biedt een overzicht van de betekenis van purpose. Hierbij wordt besproken waarom bedrijven zich zouden moeten richten op purpose-gedreven werken. Het bespreekt ook hoe purpose en performance bijdragen aan veranderingen in cultuur en gedrag binnen een bedrijf. Er wordt ook ingegaan op de manier waarop het Nederlandse bedrijf Tony's Chocolonely dit in de praktijk brengt. Bovendien wordt uitgelegd hoe je op een bewuste manier stap-voor-stap purpose-gedreven werken verbindt met de performance van je bedrijf.

[[en]]WHAT EXACTLY IS PURPOSE? [[nl]]WAT IS PURPOSE PRECIES?

[[en]]The meaning of "Purpose" is complicated and there is some ambiguity about what exactly it means. StreetwiZe follows Dahlmann's definition (Dahlmann, 2020) as the true definition of purpose. [[nl]]De betekenis van "Purpose" is ingewikkeld en er is wat onduidelijkheid over wat het precies betekent. StreetwiZe volgt de definitie van Dahlmann (Dahlmann, 2020) als de echte definitie van purpose.

[[en]]This definition states that purpose is a standard for the short-term choices you make and the goals you set. This norm is based on something that is very important to you, that you find valuable and that is meaningful to you. This can apply to you as a person, to your team or to your company. It is about striving for something beyond just the day-to-day operational goals you have. [[nl]]Deze definitie stelt dat purpose een norm is voor de keuzes die je op korte termijn maakt en de doelen die je stelt. Deze norm is gebaseerd op iets wat erg belangrijk voor je is, wat je waardevol vindt en wat betekenisvol voor je is. Dit kan gelden voor jou als persoon, voor je team of voor je bedrijf. Het gaat erom dat je streeft naar iets dat verder gaat dan alleen de dagelijkse operationele doelen die je hebt.

[[en]]In doing so, companies should not only look at their own profit maximisation. They should also look at the value they can create for all stakeholders, such as employees, customers, suppliers and society as a whole. [[nl]]Bedrijven moeten hierbij niet alleen kijken naar hun eigen winstmaximalisatie. Ze moeten ook kijken naar de waarde die zij kunnen creëren voor alle belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten, leveranciers en de samenleving als geheel.

[[en]]Through a purpose-driven approach, companies are able to align their short-term decisions and goals with their broader objectives. This results in them not only achieving financial gains but also creating social value. [[nl]]Door een purpose-gedreven aanpak zijn bedrijven in staat om hun korte-termijnbeslissingen en -doelen af te stemmen op hun bredere doelstellingen. Dit leidt ertoe dat ze niet alleen financiële winst behalen, maar ook maatschappelijke waarde creëren.

[[en]]To find out that an electric car fleet does not yet make you purpose-driven and how a chocolate bar can set a good example, do read the full ‘Purpose & Performance’ article. [[nl]]Dat een elektrisch wagenpark je nog niet purpose gedreven maakt en hoe een chocoladereep het goede voorbeeld kan geven, lees je in het vervolg van dit artikel over ‘Purpose & Performance’.