[[en]]Newly-composed family[[nl]]Nieuw samengesteld gezin

[[en]]SD Worx Staffing Solutions is a young employment agency for lower- and higher-educated profiles. They offer services on temporary work, secondments, hiring and selection, career counseling, outplacement and specific payroll solutions for temporary hires. But young does not equal new.  SD Worx Staffing is composed of existing, smaller employment agencies. Zijlstra: “We’re like a blended family”.[[nl]]SD Worx Staffing Solutions is een jong uitzendbedrijf voor lager en hoger geschoolde profielen. Zij biedt diensten aan rond uitzendwerk, detachering, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, outplacement en specifieke payroll voor uitzendkrachten. Maar jong betekent niet nieuw. SD Worx Staffing Solutions is gevormd uit bestaande kleinere uitzendbedrijven. “We zijn als een nieuw samengesteld gezin”, zegt -directeur Hanna Zijlstra.

[[en]]SD Worx Staffing Solutions is SD Worx’ answer to the growing market of flexible work. SD Worx is Belgium’s largest payroll agency on the market, with over 1,800 employees. Taking into account the international businesses in France, the Netherlands, UK and Germany, the total adds up to over 4,000 employees. That is a big lever. From now on, companies besides payroll and HR services, clients can count on reinforced support for recruitment and flexible employment.[[nl]]SD Worx Staffing Solutions is een antwoord van SD Worx op de groeiende markt van flexibel werken. Als sociaal secretariaat is SD Worx in België de grootste speler, met ruim 1.800 medewerkers. Tel daar nog de internationale business in Frankrijk, Nederland, het VK en Duitsland bij en je komt bij ruim 4.000 medewerkers uit. De hefboom is dus groot. Voortaan kunnen bedrijven dus niet enkel rekenen op de payroll- en hr-diensten, maar ook op een versterkte ondersteuning op vlak van rekrutering en flexibele tewerkstelling.

[[en]]Some years ago, SD Worx noticed the evolving market demand for a more flexible workforce. The organisation responded: in October 2017 and July 2018, it acquired VIO Interim and Flexpoint Group. This allowed SD Worx Staffing Solutions to get started not only on the Belgian, but also on the Dutch employment market.[[nl]]Ook bij SD Worx zag men enkele jaren terug de evolutie in de vraag naar flexibel werken.  De organisatie  heeft zich daarop afgestemd: In oktober 2017 en juli 2018 nam SD Worx respectievelijk VIO Interim en Flexpoint Group over. Zo kwam SD Worx Staffing Solutions niet alleen op de Belgische uitzendmarkt, maar ook meteen op de Nederlandse.

[[en]]SD Worx Staffing Solutions started with the acquisition of temp agency VIO. “VIO’s focus was situated in East- and West-Flanders and stretched via Antwerp as far as Limburg”, Zijlstra explains. “In September 2018, the Flexpoint-group joined, with Limburg and Dutch Limburg as its centre of gravity, reaching as far as Antwerp and East- and West-Flanders. Trace also belonged to the Flexpoint-group, with offices in Wallonia and Brussels. So we now cover most of Belgium and a part of the Netherlands.”[[nl]]SD Worx Staffing Solutions is begonnen met de overname van uitzendbedrijf VIO. “De focus van VIO lag echt in Oost- en West-Vlaanderen en strekte via Antwerpen uit richting Limburg”, vertelt Hanna Zijlstra. “In september 2018 kwam de Flexpoint-groep erbij, met als zwaartepunt Limburg en Nederlands Limburg en uitlopers naar Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen. Tot die Flexpoint-groep behoorde ook Trace, met kantoren in Wallonië en Brussel. Zo dekken we nu België grotendeels af en ook een stukje van Nederland.”

[[en]]Common values and culture[[nl]]Gemeenschappelijke waarden en cultuur

[[en]]The different acquisitions each brought their own company culture with them. Didn’t this result in growing pains?[[nl]]De verschillende acquisities brachten elk hun eigen bedrijfscultuur mee in. Ik vraag of dat geen groeipijnen meebrengt.

[[en]]“Absolutely”, Zijlstra answers. “We are a ‘newly-composed family’. We have new colleagues from the acquired companies, we have attracted new hires, and we have colleagues from SD Worx. Together, we are one new organisation.[[nl]]“Absoluut”, antwoordt Hanna Zijlstra. ‘We zijn een nieuw samengesteld gezin’. Er zijn collega’s die uit de overgenomen uitzendbedrijven komen, er zijn nieuwe collega’s aangetrokken, maar er zijn ook collega’s die uit SD Worx komen. Samen vormen we één nieuwe organisatie.

[[en]]“After our last acquisition in September 2018, we started thinking about a common set of values and a common culture. The management did some preparatory work and came up with a collection of values that we believed were a good fit to our new organisation and linked back to the values that were known in the acquired companies. But we needed to assess and refine these values.”[[nl]]“Na de laatste overname in september 2018 zijn we beginnen nadenken over een gemeenschappelijke set van waarden en een gezamenlijke cultuur. Als management hadden we wel voorbereidend werk gedaan en waarden verzameld waarvan we dachten dat ze bij ons zouden passen en ook aansloten bij de waarden die men kende uit de overgenomen organisaties. Maar deze waarden moesten nog verder getoetst worden.

[[en]]“We asked StreetwiZe: ‘This is our history. We originate from very different organisations. Can you guide us and help us uniting everyone around one common set of values, and a common culture?’.”[[nl]]“Onze vraag aan StreetwiZe was: ‘Dit is onze historiek. Wij komen echt voort uit heel verschillende organisaties. Kunnen jullie ons begeleiden en iedereen meenemen naar een gemeenschappelijke set van waarden en een gezamenlijke cultuur?’.”

[[en]]Exercise with 30 cultural ambassadors[[nl]]Oefening met 30 cultuurambassadeurs

[[en]]Zijlstra explains the approach of this values exercise: “The top of the organisation reflected on the vision, mission, values and interpretation of these values. We then cascaded down from the top to the director- and management levels of both countries. It was vital to us to avoid the ivory tower. Vio Interim already worked with a team of internal cultural ambassadors. We extended that concept to the entire organisation. We considered this a powerful sign that we wanted to create a support base and allow for feedback.”[[nl]]Hanna Zijlstra vertelt over de aanpak van die waardenoefening. “Op de hoogste laag is nagedacht over de visie, de missie, de waarden en wat dan ook de interpretatie is van die waarde. Vanuit de top zijn we dan verder in cascade gegaan naar de directie- en managementniveaus van de twee landen. En belangrijk …  We wilden absoluut de ivoren toren vermijden. Bij Vio Interim werkte men met interne cultuurambassadeurs. Dat concept hebben we doorgetrokken doorheen de volledige organisatie. We vonden dat een krachtig signaal, naar draagvlak, naar toetsing.  

[[en]]The group of cultural ambassadors was very representative for the organisation. 30 People in total, including 20 from Belgium and 10 from the Netherlands, as well as diverse profiles like consultants, business managers or regional directors.[[nl]]“De groep cultuurambassadeurs was heel representatief samengesteld, met 30 mensen samen, 20 uit België en 10 uit Nederland. Je had er evengoed een consultant bij als een business-manager of een regiodirecteur.

[[en]]“StreetwiZe organised workshops with these cultural ambassadors, accompanying the translation of the values to the different target groups: clients, candidates, employees and management. How do you interpret it? How do you experience it, as an employee? Is what we are saying equally valid for the temporary worker and the paying client?”[[nl]]“StreetwiZe heeft de workshops begeleid met de cultuurambassadeurs over de vertaling van de waarden naar de verschillende doelgroepen: klanten, kandidaten, medewerkers en management. Hoe zien jullie dat? Hoe beleven jullie dat zelf, als medewerker? Klopt het wat we zeggen, zowel voor de uitzendkracht als voor de betalende klant?”

[[en]]“Our five values, extraordinary quality, fun, integrity, passion and freedom are very much in line with what was going on in the different acquired companies”, Zijlstra continues. “Some values were close to identical. But others were open to interpretation. We actually asked our ambassadors to validate the preparations made at the top and by our management, to make it more concrete and provide feedback.[[nl]]“Onze vijf waarden, uitzonderlijke kwaliteit, fun, integriteit, passie en vrijheid, lopen sterk gelijk met wat er in de verschillende overgenomen bedrijven leefde”, zegt Hanna Zijlstra. “Sommige waarden waren bijna identiek. Maar een aantal kon je anders interpreteren. Eigenlijk hebben we aan de ambassadeurs gevraagd om de voorbereiding vanuit de top en het management te valideren, verder in te vullen en van opmerkingen te voorzien.”

[[en]]Veerle Coffé, marketing & communication director at SD Worx Staffing Solutions, was present at the off-site workshops with the directors, management and cultural ambassadors that took place in January 2019, a little over three months after the final acquisition.[[nl]]Veerle Coffé,  marketing- &  communicatiedirecteur bij SD Worx Staffing Solutions, was aanwezig bij al de off-site-workshops van de directie, het management en de cultuurambassadeurs. Dat was in januari 2019, dus een goede drie maanden na de laatste overname.

[[en]]“Things went really fast”, Veerle Coffé says. “People still have to get to know each other. It was very important to create a forum where people could meet each other, as soon as possible. That’s why we planned a kick-off in Belgium and the Netherlands, in February. A kick-off really marks a moment. We wanted to be able to communicate on a number of concrete things, like how we defined our values at the 4 levels: clients, candidates, employees and management.”[[nl]]“Het is snel gegaan”, vertelt Veerle Coffé. “De mensen moesten elkaar nog leren kennen. Het was ook belangrijk om nadien snel een forum te creëren waar iedereen elkaar kon ontmoeten. In februari stond er daarom een kick-off gepland in België en Nederland. Zo’n kick-off markeert een moment. We wilden daar een aantal heel concrete dingen kunnen meegeven zoals de definitie van de waarden op de vier verschillende niveaus: klanten, kandidaten, medewerkers en management.”

[[en]]‘The StreetwiZe coaches motivated each group to think about everyday behaviour in line with our values.’[[nl]]‘De StreetwiZe-coaches zijn met elke groep gaan nadenken over dagdagelijks gedrag dat bij onze waarden past.’

[[en]]Exercises with 480 employees[[nl]]Oefeningen met 480 medewerkers

[[en]]In May and June, all employees then continued working on the values.[[nl]]Vanaf mei tot juni zijn alle medewerkers dan verder met de waarden aan de slag kunnen gaan.

[[en]]“StreetwiZe guided us in what we called a series of one-day-workshops in the field, up to twenty participants per workshop”, Veerle Coffé says. With StreetwiZe’s support, we rolled out the values exercise to all 330 field workers in Belgium and 150 in the Netherlands.[[nl]]“Streetwize heeft ons begeleid met wat we noemden een reeks one-day-workshops in the field, met een vijftiental tot maximaal twintig deelnemers per workshop,” zegt Veerle Coffé. Zo is de waardenoefening onder begeleiding van StreetwiZe verder uitgerold naar alle 330 field-medewerkers in België en 150 in Nederland.

[[en]]“The StreetwiZe coaches motivated each group to think about everyday behaviour in line with our values. That made everything very concrete and close at hand. What does it mean in your dialogue with a client? How do you behave towards a colleague, towards a client? How do you address people, based on these values? When we say, ‘extraordinary quality is a core value’, then what do you expect from your management? When we say, ‘having fun is one of our values’, what promise do you feel we are making to you?’[[nl]]“De StreetwiZe-coaches zijn met elke groep gaan nadenken over dagdagelijks gedrag dat bij onze waarden past. Dat maakte alles heel erg concreet en dichtbij. Wat betekent het voor je gesprek met de klant? Hoe stel je je op tegenover een collega? Tegenover de klant? Hoe spreek je mensen aan vanuit die waarden? Als we zeggen ‘Uitzonderlijk kwaliteit is een kernwaarde’, wat verwachten jullie dan van jullie manager? Als we zeggen ‘Fun is een van onze waarden’, welke concrete belofte verbinden jullie daar dan zelf aan?’

[[en]]Everyone, each employee, spent a day in such a workshop, guided by StreetwiZe. The only involvement of the directors was to make a brief introduction, with the story of our mission and vision.[[nl]]“Iedereen, elke medewerker is zo een dag door de workshop gegaan, begeleid door StreetwiZe. Het enige wat we daar als directie verzorgd hebben was een stukje de opening, met ons verhaal, over de missie, de visie.”

[[en]]Best captured[[nl]]Beste captatie

[[en]]Hanna Zijlstra en Veerle Coffé explain why StreetwiZe was chosen to guide this journey.[[nl]]Hanna Zijlstra en Veerle Coffé vertellen waarom StreetwiZe als begeleider werd gekozen.

[[en]]“StreetwiZe proposed to bring on board the entire organisation and all employees in this exercise. They were the only ones looking at things from that perspective”, Coffé says. “If you allow the values to grow from inside the organisation, giving all people a role to build and realise the story, you get stronger results.[[nl]]“StreetwiZe heeft ons voorgesteld om heel de organisatie en alle medewerkers mee in bad te trekken. Ze waren de enige die de zaak zo bekeken”, zegt Veerle Coffé. “Als je de beleving van binnenuit laat komen en alle mensen een rol geeft om dat verhaal samen waar te maken, werkt dat veel sterker.”

[[en]]“We started with three candidates, but StreetwiZe captured our assignment the best, in the most appropriate way”, Zijlstra says. “Also, Arnoud Raskin was a speaker at both our kick-off events in Belgium as well as in the Netherlands. He spoke about Mobile School, about the world of street children, and how StreetwiZe fits into that world. And we really wanted an inspirational story like that. It really helped in shifting to our own story!”[[nl]]“Er waren drie kandidaten, maar StreetwiZe heeft de opdracht het beste gecapteerd, op de meest juiste wijze”, zegt Hanna Zijlstra. “En wat ook wel speelde: Arnoud Raskin is op onze kick-off komen spreken, zowel in België als in Nederland, over Mobile School, over de wereld van straatjongeren, over hoe StreetwiZe daarin past. En dat wilden we echt wel hebben, zo’n motiverend verhaal. Dat heeft ons geholpen de beweging te maken naar ‘ons verhaal!”

[[en]]“Another important aspect was their proposal to translate the values into concrete behaviours, how people experience these values bottom-up, linked to a personal experiment: ‘What can I do myself? What can I realise myself, in my environment and within my own context, to make these values come true?” Coffé adds.[[nl]]“Heel belangrijk was ook hun voorstel om de waarden te vertalen naar concrete gedragingen, naar beleving van onderuit, met daaraan gelinkt de opdracht van een persoonlijke experiment … ‘Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik in mijn omgeving en binnen mijn context zelf realiseren om de waarden te doen uitkomen?” zegt Veerle Coffé.

[[en]]“StreetwiZe coach Eric also gave that assignment to the group”, Zijlstra says. “If we want to go for freedom as a value, then what can we specifically do in our offices to make sure that this freedom is expressed? And it was nice to see that people really worked on that. The resulting cases were shared between the different regions.[[nl]]“De StreetwiZe-coaches Eric legden die opdracht ook in de groep neer”, zegt Hanna Zijlstra. “Als we gaan inzetten op de waarde vrijheid. Wat gaan we dan specifiek doen binnen ons kantoor om ervoor te zorgen dat die vrijheid tot uiting komt? En dat was wel mooi, want de mensen zijn daar heel goed mee aan de slag gegaan. Die cases zijn nadien dan gedeeld tussen de regio’s.”

[[en]]‘What can I realise myself, in my environment and within my own context, to make these values come true?’[[nl]]‘Wat kan ik in mijn omgeving en binnen mijn context zelf realiseren om de waarden te doen uitkomen? ’

[[en]]Personal experience[[nl]]Persoonlijke ervaring

[[en]]I also ask Hanna and Veerle how they would describe the StreetwiZe experience. [[nl]]Ik vraag Hanna en Veerle nog hoe ze de StreetwiZe-ervaring omschrijven.

[[en]]“It was really intense”, Zijlstra says. “We went really fast and managed a lot on a very short term. The organisation itself was still evolving. We were still in the process of becoming one family. Emotions were vented during the workshop. At the end of each session, there was always something unexpected and the question ‘How do we deal with that?’ would pop-up.[[nl]]“Het was echt wel intens”, zegt Hanna Zijlstra. “Op heel korte termijn zijn we heel snel gegaan en is er heel veel gebeurd. De organisatie was zelf ook nog heel hard in beweging. We waren nog één gezin aan het worden. Tijdens de workshops werden die emoties ook geventileerd. Na elke sessie was er wel iets dat we niet verwacht hadden, en was er de vraag ‘Hoe gaan we hier mee om?’ StreetwiZe heeft doorheen het programma continu bijgestuurd, hands-on, zeer pragmatisch. We zijn zo bijvoorbeeld  tijdens de lunch een formeel moment van terugkoppeling gaan voorzien, naar de top.”

[[en]]Throughout the program, StreetwiZe continuously adjusted, very hands-on and pragmatic. We even organised formal feedback moments to top management, during lunch. “Every time we said ‘This is not what we expected’, StreetwiZe would react immediately”, Coffé agrees. “Sometimes even within a session. I remember the culture session with the ambassadors, where we weren’t getting the expected result. This was immediately picked up: a new exercise was introduced, to help us uncover exactly what we were missing. Our feedback was always taken into account, very constructively and positively, and translated into the program. What I’m trying to say is they could just as well have reacted defensively.”[[nl]]“Telkens we aangaven ‘Dit loopt niet zoals we verwachten’, werd er door StreetwiZe meteen geschakeld.”, beaamt Veerle Coffé. “Soms zelfs binnen de sessie zelf.  Ik herinner me de cultuursessie met de ambassadeurs. We kregen daar niet het effect dat we verwachtten. En dat werd meteen opgepikt. Er kwam meteen een extra oefening. Om net wat we misten naar boven te kunnen halen. Onze feedback is altijd heel constructief en positief meegenomen en vertaald naar het programma. Ik bedoel maar, je zou evengoed in verdediging kunnen gaan.”

[[en]]‘Our StreetwiZe coaches had to manage an intensive change as well as a cultural exercise simultaneously.’[[nl]]‘Onze StreetwiZe-coaches hebben gelijktijdig een intensieve change én een cultuuroefening moeten managen.’

[[en]]“We actually moved through a change as well as cultural trajectory,”, Zijlstra concludes. “Our StreetwiZe coaches had to manage an intensive change as well as culture exercise simultaneously. But it’s very good that we went very fast, very deep through the organisation. If we hadn’t done so, the values would have kept floating in the air and everybody would still interpret them differently. You could feel that the people of StreetwiZe were very committed. They wanted to make our culture and values exercise a success, together.”[[nl]]“Eigenlijk hebben we een change én een cultuurtraject doorlopen”,  besluit Hanna Zijlstra. “Onze StreetwiZe-coaches hebben gelijktijdig een intensieve change én een cultuuroefening moeten managen. Maar het is heel goed dat we zo snel zo diepgaand doorheen de organisatie zijn gegaan. Hadden we dat niet gedaan, dan waren de waarden blijven zweven en had iedereen daar zijn eigen invulling aan gegeven. En je voelde dat de mensen van StreetwiZe zeer betrokken waren. Ze wilden samen met ons heel onze cultuur- en waardenoefening tot een succes maken.”