[[en]]Transaction engine[[nl]]Transactiemotor

[[en]]AG is one of the largest Belgian insurers. With some 4,500 employees, it is also one of the country's major employers. However, the business of insurance and financial services is changing considerably. For example, the customer wants to be served from nearby, with a very personal service, where, when and how he wants it. And not only via the broker's office or the bank agency, but also on a mobile smartphone or tablet. As a result, the services of an insurer and its distribution partners will increasingly rely on digital information technology. [[nl]]AG behoort tot de grootste Belgische verzekeraars. Met zo’n 4.500 medewerkers is het ook één van de belangrijke werkgevers van het land. De business van het verzekeren en de financiële dienstverlening is echter flink aan het veranderen. De klant wil bijvoorbeeld van heel nabij bediend worden, met heel persoonlijke dienstverlening, waar, wanneer en hoe die dat wil. En dat niet alleen via het kantoor van de makelaar of het bankagentschap, maar ook mobiel op de smartphone of de tablet. De dienstverlening van een verzekeraar en zijn distributiepartners gaat daardoor steeds meer op digitale informatietechnologie steunen.

[[en]]Together, they are already around 660, AG's group of IT employees, 430 of whom are internal. In the next few years they will have to continue recruiting efforts to grow, make the digital switch and cope with the retirement of colleagues. That is why AG is constantly looking for new employees who are very much in tune with the digital and changing desires of the customer. [[nl]]Samen zijn ze al nu met zo’n 660, de groep IT-medewerkers van AG, waarvan 430 interne medewerkers.. De komende jaren moet er daarbij nog flink worden aangeworven om te groeien, de digitale switch te maken en de pensionering van collega’s op te vangen. Zo komt het dat AG continu op zoek is naar nieuwe medewerkers die heel erg mee zijn met het digitale en de wijzigende verlangens van de klant.

[[en]]Attract talent[[nl]]Talent aantrekken

[[en]]AG takes a creative approach to the War on Talent. That has to do with labour shortage. That's why AG started a Traineeship programme ten years ago: the IT Young Pro programme.  Laura Antonacci coordinates this programme. "Within IT Young Pro we recruit young graduates and train them further. If you want to attract young people, as an insurance company you face heavy competition, especially with a popular profile such as IT people. We have assessed where we can take initiatives, what we can do ourselves. How can we make ourselves super-attractive?" [[nl]]AG pakt de War on Talent creatief aan. Dat heeft te maken met de arbeidskrapte. Tien jaar geleden is AG daarom al met een Traineeship-programma gestart, het IT Young Pro-traject.  Laura Antonacci coördineert het IT Young Pro-traject. “Binnen IT Young Pro werven we jong afgestudeerden aan en leiden hen verder op. Als je jongeren wil aantrekken, sta je vandaag als verzekeraar heel hard in de concurrentie, zeker bij een gegeerd profiel zoals IT-mensen. We zijn gaan kijken waar we zelf een steen kunnen verleggen, naar wat we zelf kunnen doen. Hoe kunnen we onszelf super-aantrekkelijk maken?”

[[en]]In 2017, we recruited fourteen young graduates. Over the past two years, that number has risen to almost thirty a year. They are immediately offered an open-ended contract. Not only do we recruit typical technical profiles, but we also look for other target groups, such as economists with strong communication skills. These are university graduates with a passion for IT. There doesn't necessarily have to be a link with insurance, we have sufficient in-house training for that.  This is an added value for inquisitive profiles". [[nl]]In 2017, wierven we veertien jong afgestudeerden aan. De afgelopen twee jaar is dat aantal gestegen naar bijna dertig jongeren per jaar. Ze krijgen meteen een contract van onbepaalde duur aangeboden. We werven niet alleen typische technische profielen aan, maar zoeken eveneens in heel andere doelgroepen, bijvoorbeeld economisten met sterke communicatieve vaardigheden. Het gaat om medewerkers uit universitaire richtingen, met een passie voor IT. Er moet niet noodzakelijk al een link zijn met verzekeringen, daarvoor hebben we voldoende in-house opleidingen.  Voor leergierige profielen is dit een toegevoegde waarde.”  

[[en]]The training immersion starts very technically when the young people enter, with a twelve-day intensive course and ends with technical and insurance training and coaching on the job spread over the year. When the year comes to an end, the focus is on soft skills. StreetwiZe then sharpens the 'soft' skills of the young IT professionals at AG. [[nl]]Het opleidingsbad waar de jongeren instappen start heel technisch, met een twaalfdaagse stoomcursus en mondt verder uit in over het jaar gespreide technische en verzekeringsopleidingen en coaching on the job. Wanneer het jaar bijna ten einde loopt, komt de focus vervolgens op de soft skills te liggen. StreetwiZe scherpt dan de ‘soft’ vaardigheden van de jonge IT’ers bij AG aan.`

[[en]]"IT today is more and more about communicating, empathy, collaboration, being able to sell your idea. People shouldn't just be experts in one domain. We want to evolve in our IT profiles towards 'homo universalis' who are additional experts in their field. We want experts who see the big picture. You can't have a tunnel vision in IT. You have to be able to empathize with the needs of the user. You have to be able to think critically about what you are developing. How can you make it digitally as simple as possible for the user? The ability to empathize is crucial. That is why we have expanded our programme with a section on soft skills. That's why we started working with StreetwiZe three years ago." [[nl]]“IT draait vandaag meer en meer om communiceren, om empathie, om samenwerking, om je idee kunnen verkopen. Mensen mogen niet enkel meer expert zijn in één domein. We willen in onze IT-profielen evolueren, richting ‘versatilisten’ die bijkomend expert zijn in hun gebied. We willen experten die brede verbanden kunnen leggen. In IT mag je geen tunnelvisie hebben. Je moet je heel goed in de behoeften van de gebruiker kunnen inleven. Je moet kritisch kunnen denken over hetgeen je ontwikkelt. Hoe kun je het die gebruiker digitaal zo eenvoudig mogelijk maken? Het vermogen tot inleving is daarbij cruciaal. Daarom hebben we ons traject uitgebreid met een luik ’soft’ vaardigheden. Het is daarvoor dat we drie jaar geleden zijn gaan samenwerken met StreetwiZe.”

[[en]]The Street Skill trajectory that StreetwiZe provides for AG runs over six days, spread over three months (four days of training, a kick-off session of half a day, two half days of project lab and a half-day closing session). [[nl]]Het Street Skill-traject dat StreetwiZe voor AG verzorgt, loopt over zes dagen, gespreid over drie maanden (vier dagen opleiding, plus een kick-off sessie van een halve dag, twee halve dagen van project lab en een halfdaagse slotsessie).

[[en]]"First there is a half-day kick-off for everyone, meant to engage and motivate," says Laura Antonacci, "followed by sessions on project management, pitching and storytelling... those are very important aspects. If you don't have those skills, it's hard to get your idea sold. And if, for example, you want to move on to a role as a project leader, you also need soft skills that underpin the coaching". [[nl]]“Eerst is er een halve dag kick-off voor iedereen, bedoeld om te engageren en te motiveren,” zegt Laura Antonacci, “gevolgd door sessies over projectmanagement, pitching en storytelling… dat zijn erg belangrijke aspecten. Als je die skills niet hebt, is het moeilijk om je idee verkocht te krijgen. En als je bijvoorbeeld wil doorgroeien naar een rol als projectleider, heb je ook soft skills nodig die het coachen onderbouwen.”

[[en]]"In the following weeks, each Young Professional goes through the workshops on three street skills: positive focus, agility & resilience and proactive creativity. Once our young IT professionals have sharpened these skills, they are given the opportunity to work in groups on a project that they think will add value for AG. In this way, they can fine-tune their pitching, project management and storytelling skills. StreetwiZe continues to coach them throughout the entire process. At the end, each group then pitches its project to the management team". [[nl]]“De weken nadien doorloopt elke Young Professional de workshops over drie Street Skills: positieve focus,  veerkracht, wendbaarheid en proactieve creativiteit. Eens onze jonge IT-ers die vaardigheden hebben aangescherpt, krijgen ze de kans om in groepjes aan een project te werken waarvan ze denken dat het een meerwaarde is voor AG. Al doende kunnen ze op deze manier hun vaardigheid om te pitchen, in projectmanagement en storytelling bijschaven. Doorheen dat hele traject blijft StreetwiZe hen coachen. Op het einde pitcht elke groep vervolgens zijn project aan het management.”

[[en]]"For example, one group has been looking for a way for employees to get to know each other more quickly. If you're new somewhere, you often run into that question. Their idea was 'In the future we might be able to build a nice relaxation space...' What StreetwiZe then does is help them set up such a programme. Not in the practical construction of the space, but in the way you organise the project and tackle the various process steps. For example, they started with a try-out, a kicker tournament, and afterwards a feedback survey. Eric Vanbiervliet, our StreetwiZe coach, helps our young talents understand how best to tackle a project. If the group sits together and Eric notices that they don't come to a solution, he will facilitate and support them in applying the street skills". [[nl]]“Eén groep is bijvoorbeeld op zoek gegaan naar een manier waarop medewerkers elkaar sneller kunnen leren kennen. Als je ergens nieuw bent, loop je dikwijls tegen die vraag aan. Hun idee was ‘In de toekomst kunnen we misschien een leuke ontspanningsruimte bouwen…’ Wat StreetwiZe vervolgens doet is de jongeren helpen bij het opzetten van zo’n traject. Niet bij het praktisch bouwen van zo’n ruimte, maar wel hoe je het project organiseert en de diverse processtappen aanpakt. De jongeren zijn bijvoorbeeld begonnen met een try-out, een kicker-tornooi, en nadien werd er een feedback-enquête gehouden. Eric Vanbiervliet, onze StreetwiZe-coach, helpt de jonge talenten begrijpen hoe je een project best aanpakt. Als de groep samenzit en Eric merkt dat zij er niet uitkomen dan gaat hij faciliteren en hen ondersteunen in het toepassen van de Street Skills.”

[[en]]"StreetwiZe helps young talents understand how to best organise a project”. [[nl]]‘StreetwiZe helpt de jonge talenten begrijpen hoe je een project best organiseert.’

[[en]]Purpose scores[[nl]]Zingeving scoort

[[en]]I'm asking why StreetwiZe was chosen as a partner. "For their unique approach which is inspired by the lives of street children, oriented on practice, and the new angle that offers! The topics they offer all go back to skills that street children also need. That makes it very manageable, back to basics. The fact that by using their trainings, you contribute to the development of Mobile School is a nice bonus of course ". [[nl]]Ik vraag waarom StreetwiZe als partner is uitgekozen. “Voor hun unieke aanpak die geïnspireerd is op het leven van straatkinderen, ervaringsgericht,  en de nieuwe invalshoek die dat biedt! De onderwerpen die ze aanbieden gaan allemaal terug naar vaardigheden die ook straatkinderen nodig hebben. Dat maakt het ook heel behapbaar, back to basics. Het feit dat je door hun opleidingen te gebruiken,  bijdraagt aan de uitbouw van hun organisatie Mobile School  is uiteraard ook mooi meegenomen.”

[[en]]Laura Antonacci tells us how the IT Young Pro's deal with their street-skills immersion. "In general, people react very positively. They are very eager to learn that sort of thing. Young people turn out to be very eager to learn. You have a number of starters with a great appetite for this type of knowledge.  Other people are already skilled, for example communicative, but want to refine their skills..." [[nl]]Laura Antonacci vertelt hoe de IT Young Pro’s met hun street-skills-bad omgaan. “Over het algemeen reageert men heel positief. Het jonge talent is heel erg vragende partij om dat soort zaken te leren. Jonge mensen blijken erg enthousiast om bij te leren. Je hebt een aantal starters met grote honger naar deze kennis.  Andere mensen staan al sterker, bijvoorbeeld communicatief, maar willen hun vaardigheid verfijnen..”

[[en]]"The story of StreetwiZe and Mobile School, the goal and the energy, drives these young people. The 'why' of it is very clear. We usually think we can't learn anything from street kids, but the opposite is true. And to turn the question around and ask ourselves what we can learn from street children, this exciting change in perspective attracts young people very strongly. [[nl]]“Het verhaal van StreetwiZe en Mobile School, het doel en de energie, nemen de jongeren helemaal mee. Het ‘waarom’ ervan is heel duidelijk. We denken meestal dat we niets kunnen leren van straatkinderen, maar het tegendeel is waar. En de vraag eens omkeren en zich afvragen wat wij kunnen leren van straatkinderen, deze spannende perspectiefwijziging trekt jongeren heel sterk aan.

[[en]]Laura Antonacci not only coordinates the IT Young Pro trajectory but she also co-organises the three IT recruitment days, application days that AG organises annually, in March, April and December. [[nl]]Laura Antonacci coördineert niet enkel het IT Young Pro-traject maar zij organiseert ook mee de drie IT recruitment days, sollicitatiedagen die AG jaarlijks opzet, in maart, april en december.

[[en]]"The idea is that students find out during that same day if they can start with us. They receive explanations about the company, taste the atmosphere, they are interviewed by IT and HR, and prepare a business case together with two or three others. On that day, we already give feedback, so students don't have to visit us two or three times". [[nl]]“De bedoeling is dat studenten die dag zelf al vernemen of ze bij ons kunnen starten. Ze krijgen meer uitleg over het bedrijf, proeven de sfeer, de student wordt geïnterviewd door IT en HR, en bereidt samen met twee of drie anderen een business case voor. Die dag geven we al meteen feedback, zo moeten studenten geen twee of drie keer langskomen.”

[[en]]"Apart from our Recruitment day, we also organize Solidarity days with the company. During your participation you can volunteer, for example to help renovate the house of a youth shelter. When we talk about that kind of engagements, it immediately arouses interest. It is not only about making money. ” [[nl]]“We organiseren los van onze Recruitment day ook Solidarity days met het bedrijf. Tijdens je deelname kun je je als vrijwilliger inzetten, bijvoorbeeld om het huis van jongerenopvang te helpen renoveren. Als we over dat soort engagementen spreken, wekt dat meteen interesse. Het gaat niet enkel over geld verdienen. ”

[[en]]"Young people very much want an added value. If they are going to work for a company, they want this company to be committed to a cause. I think that this view is much stronger now than it was a few years ago. Generations are becoming more aware and conscious through time. A month later in their training, we organise a breakfast with the management for our IT Young Pros. 'What does AG give back to society?' is one of the questions that is always asked, just like 'Who do you cooperate with?'" [[nl]]“Jongeren willen erg graag een toegevoegde waarde. Als ze voor een bedrijf gaan werken, willen ze dat dit bedrijf zich engageert. Ik denk dat die vraag nu veel sterker aanwezig is dan enkele jaren geleden. De generaties gaan doorheen de tijd bewuster en bewuster in het leven staan. Een maand verder in hun opleiding organiseren we voor onze IT Young Pro’s een ontbijt met het management. ‘Wat geeft AG terug aan de samenleving?’ is daar steevast één van de vragen. En ook ‘Met wie werken jullie dan samen?’”

[[en]]Alignment [[nl]]Afstemming

[[en]]"How's the partnership with StreetwiZe coach Eric?" I ask. "Eric is very passionate about what he does. At the end of the day, it's not about transferring technical knowledge, it's about getting young people to develop. Eric recognises very well the opportunities that arise. He responds very appropriately when people get stuck. He is also very good at getting the message across and getting those young employees on board. During the training programme, we also constantly adapt to what is happening". [[nl]]‘Hoe loopt de samenwerking met StreetwiZe-coach Eric?’ vraag ik. “Eric is heel gepassioneerd bezig met wat hij doet. Uiteindelijk gaat het hier niet om technische kennis over te brengen, maar het gaat erom jonge mensen zover te krijgen dat ze zichzelf verder willen ontwikkelen. Eric herkent heel goed daarbij de kansen die zich voordoen. Hij speelt heel gepast in op waar de mensen vastlopen. Hij kan de boodschap ook erg goed overbrengen en die jonge medewerkers meekrijgen. We stemmen tijdens het opleidingstraject ook voortdurend samen af op wat er gebeurt”.

[[en]]"Every possibility and opportunity is grasped to let the participant learn.” [[nl]]‘Elke kans en elke opening wordt aangegrepen om de deelnemer te laten leren.’

[[en]]StreetwiZe has been working with AG for two years now in the framework of the IT Young Pro project.  I ask Laura Antonacci how she would describe StreetwiZe's approach to the young promising IT talents.  "It is very much focused on human growth," she answers spontaneously. "It's really about how and in what way the young people can learn best. In the project lab, for example, there was a group where everyone had different ideas. That really clashed. In the final phase, the group members themselves put that point forward as a working point. This then triggered Eric to focus on that point with them. Afterwards, the group members indicated that they had learned the most from those exercises. Every opportunity to learn is captured by StreetwiZe. Every opportunity, every possibility, every point of discussion is used to let the participant learn. That also applies to me as a coordinator. I was constantly asked if I needed help with something and if I saw any improvement. It's really a very personal approach, and very sincere." [[nl]]StreetwiZe werkt intussen twee jaar met AG samen in het IT Young Pro-traject.  Ik vraag Laura Antonacci hoe ze de aanpak van StreetwiZe naar de jonge beloftevolle IT-talenten zou omschrijven.  “Het is heel erg gericht op menselijke groei”, antwoordt ze spontaan. “Het gaat echt over hoe en op welke manier de jongeren het beste kunnen leren. Zo was er in het projectlab bijvoorbeeld een groep waar iedereen andere ideeën had. Dat botste heel erg. In de eindfase hebben de groepsleden dat punt zelf als een werkpunt naar voren gebracht. Eric is vervolgens met de jongeren aan de slag gegaan, en juist op dat tekort beginnen werken. Achteraf gaven die groepsleden aan dat ze uit die oefeningen het meeste hadden geleerd. Elke opportuniteit om te leren wordt door StreetwiZe aangepakt. Elke kans, elke opening, elk discussiepunt wordt aangegrepen om de deelnemer te laten leren. Dat geldt ook voor mij als coördinator. Er is mij voortdurend gevraagd of ik ergens hulp bij nodig had en of ik al verbetering zag. Het is echt een heel persoonlijke aanpak, en heel oprecht.”

Cover photo: © patrick de roo