[[en]]Seeing a newborn baby invariably overwhelms me with the urge to run or scream. The sound of bawling toddlers often echoes for hours in my ravaged ear canal. I consider it a survival mechanism to forget their names as soon as possible. That Laura and Helena, our daughters, survived their childhood despite me, is thanks to my lovely wife Nathalie. [[nl]]Bij het zien van een pasgeboren baby overvalt me steevast de drang om weg te rennen, of te schreeuwen. Het geluid van joelende kleuters galmt vaak urenlang na in mijn geteisterde gehoorgang. Ik beschouw het dan ook als een overlevingsmechanisme om hun namen zo snel mogelijk te vergeten. Dat Laura en Helena, onze dochters, hun kindertijd overleefden is dan ook dankzij mijn lieftallige echtgenote Nathalie en ondanks mij.


[[en]]However, the miracles are not over. Now that my daughters have grown into wonderful adolescents, our bond is stronger than ever. We enjoy "Stranger Things" together, find Jeremy Clarkson funny  and share the same musical taste. When the band Rammstein toured our country I made it a point of honor to get tickets for their sold-out show. My frantic efforts led me to ticket touts in highway parking lots with strange Polish account numbers for the eventual purchase of four tickets for the gig on 10 July 2019. Contrary to expectations this joyous news was not received in the same spirit at home.  Our oldest daughter had planned to spend the entire second week of July by the sea with friends. My suggestion to collect her for the performance was also met with little enthusiasm. Rammstein with Laura was not going to happen. At that point, I responded by falling back on my expertise as a Communication Science teacher - get angry. [[nl]]De wonderen zijn de wereld echter niet uit. Nu mijn dochters zijn opgegroeid tot fantastische adolescenten is onze band sterker dan ooit. We genieten samen van ‘Stranger Things’, ervaren Jeremy Clarkson als grappig en we delen dan ook nog eens dezelfde muzieksmaak. Toen de band Rammstein ons land aandeed, maakte ik er dan ook een erezaak van om tickets voor hun uitverkochte show te bemachtigen. Mijn verwoede pogingen brachten me bij malafide verkopers op snelwegparkings, vreemde Poolse rekeningnummers tot de uiteindelijke aankoop van vier kaartjes voor het optreden op 10 juli 2019. Tegen elke verwachting in viel dit heugelijke nieuws thuis wat in mindere aarde. Onze oudste dochter zou immers de volledige tweede week van juli aan zee vertoeven met vriendinnen. Mijn suggestie om haar daar even weg te halen voor het optreden kon ook al op weinig animo rekenen. Rammstein met Laura, het zou niet gebeuren. Op dat moment reageerde ik door terug te vallen op mijn expertise als docent communicatiewetenschap; kwaad worden.

©L'Avenir

[[en]]After some slamming doors and the chilling silence that followed, my anger gave way to insight. After all, the tickets and by extension the Rammstein performance were less important than their symbolism. Years ago, when Laura narrowly escaped a dangerous illness, she slept very badly. She sat on our lap throughout the nights, half asleep. In order to stay awake ourselves we sometimes passed the time by watching video clips. The Rammstein clip "Links 1-2-3" in which a column of ants marches to the beat of the music, was particularly liked by Laura. At her request we saw that clip together dozens of times, helping us to forget the worries of the moment. Going to the performance together was, for me, the closing of a difficult period full of uncertainty. The way out of this conflict was to put aside my pride, be vulnerable, and share my true feelings with Laura. We therefore had a really good conversation, from which it appeared that she had long forgotten that video clip, and we came to an understanding. [[nl]]Na wat slaande deuren en de daaropvolgende ijzingwekkende stilte maakte mijn boosheid plaats voor inzicht. De tickets, en bij uitbreiding het Rammstein optreden, waren immers minder belangrijk dan de symboliek ervan. Toen Laura jaren geleden ternauwernood kon ontsnappen aan een gevaarlijke ziekte sliep ze heel slecht. Nachtenlang zat ze op onze schoot, half slapend. Om zelf wakker te blijven verdreven we soms de tijd door naar videoclips te kijken. Vooral de clip ‘Links 1-2-3’ van Rammstein waarin een colonne miertjes marcheert op de maat van de muziek, viel bij Laura in de smaak. Tientallen keren hebben we die clip op haar vraag samen gezien, de zorgen even vergetend. Samen naar dat optreden gaan was voor mij een sluitstuk van een afschuwelijke periode, vol onzekerheid. De uitweg uit dit conflict was mijn trots opzij te zetten, mij kwetsbaar op te stellen en Laura deelgenoot te maken van mijn echte gevoelens. We hadden daardoor een heel mooi gesprek, waaruit trouwens bleek dat zij dat videoclipje al lang was vergeten, en kwamen tot een oplossing.  


[[en]]And that is the essence of conflict management: first understand and then act. There is nothing wrong with a disagreement about "how" we are going to do things, as it often leads to creativity. However, things go wrong when we don't first want to understand "why" we disagree and "what" those differences mean. This very often requires vulnerability, putting aside ego and the need to be right. [[nl]]En dat is de essentie van conflicthantering: eerst begrijpen en dan pas handelen. Er is niets mis met een meningsverschil over ‘hoe’ we de dingen gaan aanpakken, dat leidt vaak tot creativiteit. Het gaat echter mis wanneer we niet eerst willen begrijpen ‘waarom’ we van mening verschillen en ‘wat’ die verschillen inhouden. Dat vraagt heel vaak kwetsbaarheid, het opzij zetten van ego en het eigen gelijk.


[[en]]A first step is therefore daring to face up to our own motives and ideas. Ask yourself "why" certain things affect you or not and be brave enough to go beyond your initial idea. Naturally, this also means that you listen without prejudice to the "why" of ideas and motives in others. George Michael sums it up powerfully as "listen without prejudice". [[nl]]Een eerste stap is daarom het durven onder ogen zien van onze eigen drijfveren en denkbeelden. Stel je de vraag ‘waarom’ bepaalde zaken je al dan niet raken en wees dapper genoeg om verder te gaan dan je eerste idee. Vanzelfsprekend houdt dit ook in dat je ook onbevooroordeeld luistert naar het ‘waarom’ van denkbeelden en drijfveren bij anderen. George Michael vat het sterk samen als ‘listen without prejudice’.

[[en]]A second step is daring to enter into an open and responsible dialogue to identify similarities and differences. Make sure everyone knows "what" these are. Confusion of concepts often ensures that we stay away from the essentials and turn instead to symptom control. Fuzziness leads to frustration, full stop. Bravely name things and be open. The conflicts that originated from past omissions can no longer be counted. [[nl]]Een tweede stap is open en verantwoordelijk de dialoog durven aangaan om de overeenkomsten en verschilpunten te benoemen. Zorg ervoor dat iedereen weet ‘wat’ deze zijn. Begripsverwarring zorgt er vaak voor dat we wegblijven van de essentie en overgaan tot symptoombestrijding. Vaagheid leidt tot frustratie, punt uit. Durf de dingen te benoemen en wees open. De conflicten die ontstaan door het weglaten van enkele zwarte bladzijden zijn intussen niet meer te tellen.  

[[en]]And finally, the conversation can be started as to "how" we deal with the differences. This requires longer than a chat over coffee. Ensuring that all parties have the same input, sufficient alternatives are discussed or agreements regarding the selection of solutions - all elements that require a questioning process and process monitoring. [[nl]]En tot slot kan het gesprek geopend worden over ‘hoe’ we omgaan met de verschillen. Dit vraagt meer dan een koffieklets. Ervoor zorgen dat alle partijen evenveel inbreng hebben, bewaken dat er genoeg alternatieven aan bod komen of afspraken rond de selectie van oplossingen, allemaal elementen die een proces vragen, en procesbewaking.    


[[en]]Unfortunately, we are seeing all this going wrong in the United States right now after the murder of George Floyd. Refusing to understand the protesters and their response moves a society further from resolution and closer to escalation. Avoiding dialogue, not daring to mention things or opting for a one-sided approach are all elements that lead to even more conflict. [[nl]]Dat zien we op dit moment helaas allemaal mislopen in de Verenigde Staten na de moord op George Floyd. Het weigeren om de protesteerders en hun reactie te begrijpen, brengt een samenleving verder van een oplossing en dichter bij een escalatie. De dialoog uit de weg gaan, de dingen niet durven benoemen of de keuze voor een eenzijdige aanpak zijn allemaal elementen die leiden tot nog meer tegenstelling.  

[[en]]So this week, let my tips on conflict management also be an appeal to all of us. We are all responsible for putting aside prejudices and deferring our opinions. But let us also, by raising awareness and setting aside Flemish diffidence, name prejudices. Silence is also communication, let's not forget that. [[nl]]Laat deze week daarom mijn tips rond conflicthantering ook een oproep zijn naar ons allen. Vooroordelen opzij zetten en onze opinies uitstellen, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Maar laten we ook door sensibilisering en het opzij zetten van de Vlaamse schroom vooroordelen benoemen. Zwijgen is ook communiceren, laten we dat niet vergeten.  

[[en]]And now I'm going to look for tickets, Rammstein is sold out again! [[nl]]En dan ga ik nu even op zoek naar kaarten, Rammstein is weeral uitverkocht!

[[en]]More Streetfood for Thought? [[nl]]Meer Streetfood for Thought?