[[en]]Bad leadership is also not an uncommon phenomenon in leadership literature. In contrast to most research, which addresses how we can become better leaders, toxic leadership focuses on how leaders can exert a pernicious influence on employees. And certainly today, stories of abuse of authority by leaders circulate quickly, both inside and outside the organisation. The dark side of leadership therefore certainly deserves our professional attention nowadays. [[nl]]Ook in de leiderschapsliteratuur is dat ‘slechte leiderschap’ geen onbekend fenomeen. Want in tegenstelling tot het meeste onderzoek, dat zich richt op hoe we betere leiders kunnen worden, richt toxisch leiderschap zich vooral op de vraag hoe leiders een nefaste invloed kunnen uitoefenen op medewerkers. En zeker vandaag doen verhalen van machtsmisbruik door leiders snel de ronde, zowel binnen als buiten de organisatie. De duistere kant van leiderschap verdient dus zeker nu onze professionele aandacht.

[[en]]Given the current nature of the issue, there is little research, nor a clear definition, of the concept of toxic leadership. Especially since leadership studies mainly use a positive approach while the negative effects of leadership are not a marginal phenomenon. The consultancy firm Life Meets Work, for example, points out that 56% of employees have to deal with a leader whose behaviour results in an unpleasant work environment. This same source suggests that 73% of employees reported having worked under a toxic boss at some point in their lives and had a traumatic work experience as a result. And that's a damn shame, because further research indicates that toxic leadership is responsible for 48% reduced commitment and a 38% drop in quality. [[nl]]Gezien het actuele karakter van het thema bestaat er weinig onderzoek, noch een duidelijke definitie, van het concept toxisch leiderschap. Temeer daar leiderschapsstudies vooral de positieve insteek hanteren terwijl ook de negatieve effecten van leiderschap geen fenomeen in de marge vormen. Zo stipt het adviesbureau Life Meets Work aan dat 56% van de werknemers te maken krijgen met een leider wiens gedrag leidt tot een onaangename werkomgeving. Dezelfde bron suggereert dat 73% van de werknemers aangaf ooit onder een giftige baas te hebben gewerkt en hier een traumatische werkervaring aan overhield. En dat is verdomd jammer want verder onderzoek wijst uit dat toxisch leiderschap verantwoordelijk zou zijn voor 48% verminderde inzet en een daling van 38% in kwaliteit.

[[en]]But what exactly is toxic leadership? Jean Lipman-Blumen defines it as 'A process in which leaders, by dint of their destructive behaviour and/or dysfunctional personal characteristics inflict serious and enduring harm on their followers, their organisations, and non-followers, alike'. [[nl]]Maar wat is nu, dat giftige leiderschap.  Jean Lipman-Blumen omschrijft leiderschap als ‘A process in which leaders, by dint of their destructive behavior and/or dysfunctional personal characteristics inflict serious and enduring harm on their followers, their organizations, and non-followers, alike’.

[[en]]Tackling toxic leadership may not seem easy based on the above, but it is not impossible. Different interventions are possible, but for this article we will stick to three main approaches. [[nl]]Het aanpakken van toxisch leiderschap mag op basis van bovenstaande dan niet zo eenvoudig lijken, onmogelijk is het niet. Er zijn verschillende interventies mogelijk maar voor dit artikel houden we het bij drie belangrijke insteken.

[[en]]First of all, we would do well to challenge ourselves, and leaders, to take a critical look at themselves. [[nl]]Vooreerst doen we er goed aan om onszelf, en leiders, uit de dagen zichzelf kritisch te bekijken. Waarom, en hoe, dat kan lees je in het artikel van mijn goede vriend Arnoud.

[[en]]Additionally, on an organisational level, a wider dissemination of the why, what, who and how of toxic leadership is needed. Knowledge does not solve everything, but making more difficult themes discussable starts with a basic understanding of them. The organisation also does well to make toxic behaviour explicit and publicly label it as inadmissible. Joe Biden's statement 'I will fire you on the spot', as a warning to the consequences of disrespectful behaviour, is a good illustration of this. [[nl]]Verder dringt zich op organisatieniveau een wijdere verspreiding over het waarom, wat, wie en hoe van toxisch leiderschap zich op. Kennisname lost niet alles op maar het bespreekbaar maken van moeilijker thema’s begint met een basisbegrip ervan. De organisatie doet er ook goed aan giftig gedrag te expliciteren en publiekelijk als niet toelaatbaar te bestempelen. Joe Biden’s uitspraak ‘I will fire you on the spot’, als waarschuwing naar de gevolgen van onrespectvol gedrag, is hiervan een mooie illustratie.

[[en]]And finally, we can encourage people to develop positive and constructive relationships. To put it in the words of Timothy Ferris, a management guru: 'You are the average of the five people you associate with most, so do not underestimate the effects of your pessimistic, unambitious, or disorganised friends. If someone isn't making you stronger, they're making you weaker.’ [[nl]]En tot slot kunnen we hierdoor mensen stimuleren om vooral positieve en constructieve relaties te ontwikkelen. Dus om het voor een keer met de woorden van Timothy Ferris, een managementgoeroe, te zeggen: “ You are the average of the five people you associate with most, so do not underestimate the effects of your pessimistic, unambitious, or disorganized friends. If someone isn't making you stronger, they're making you weaker.”

[[en]]And now, if you will excuse me, I urgently need to go and find an entertaining video… [[nl]]En als u me nu wil verontschuldigen, ik moet dringend op zoek naar een komisch filmpje.

Cover photo: ©Pablo Stanic