[[en]]The fact is that the band got tired of their own song.  During several gigs, they stubbornly refused to perform the song, much to the dismay of the fans.  Apparently Steve Tyler, the singer from ‘Aerosmith’ even spread the message ‘Play the fuckin song’ during a joint tour to put an end to this discontent.  And, indeed, maybe the message of ‘More than Words’ deserves some ‘airplay’.  After all, the song is about how, when in love, the easily mumbled words ‘I love you’ are not translated into action often enough. [[nl]]Feit is wel dat de band hun eigen nummer beu raakte. Tijdens verschillende optredens weigerden ze hardnekkig de song op te voeren, tot groot ongenoegen van de fans. Blijkbaar heeft Steve Tyler, de zanger van Aerosmith, tijdens een gezamenlijke tour zelfs de boodschap ‘Play the fuckin song’ verspreid om aan dit ongenoegen een einde te maken. En inderdaad, misschien verdient de boodschap van ‘More than Words’ wel wat ‘airplay’. Het nummer gaat er immers over dat in de liefde de makkelijk geprevelde woorden ‘ik hou van jou’ te weinig vertaald worden in daden.

[[en]]This message can apply equally to connection, the mainstay of a true and genuine community.  Since Corona everyone is convinced that we need deep connection more than ever, at home or at work.  In practice, however, there is a lot of talk about this need but initiatives remain limited to a superficial virtual coffee chat.  There are two reasons for this.  First of all, it is not in our Flemish nature to have thorough discussions on problems, let alone personal mistakes.  On the other hand, certainly in organisations, we have the tendency to reduce connection to a ‘one size fits all’ approach, which means we do not reach everyone. [[nl]]Deze boodschap kan evengoed van toepassing zijn op connectie, de steunpilaar van een (h)echte gemeenschap. Iedereen is ervan overtuigd dat we sinds Corona meer dan ooit nood hebben aan diepgaande connectie, thuis of op het werk. In de praktijk wordt er echter veel over die nood gepraat maar blijven initiatieven beperkt tot een oppervlakkige virtuele koffieklets. Dat heeft twee reden. Vooreerst ligt het niet in onze Vlaamse aard om grondig problemen, laat staan persoonlijke vergissingen, te bespreken. Anderzijds hebben we, zeker in organisaties, de neiging om connectie te herleiden tot een ‘one size fits all’ aanpak waardoor we juist niet iedereen bereiken.

[[en]]Sharing doubts or problems fulfills an important function in any relationship, creating openness and reciprocity.  The latter is essential because today’s challenges have no ready-made answers.  The search for a solution therefore lies increasingly in co-creation and in complementing each other.  This requires us to dare to allow ourselves to show that we are vulnerable and to share doubts.  Unfortunately, we see little of that happening.  It is also striking that the sharing of doubts often declines the higher up the corporate ladder you go.  It appears that doubts are seen as a weakness, that expressing doubt is a sign of stupidity.  However, the opposite is true.  Charles Bukowski describes it as follows:  ‘The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence’.  The lack of openness about doubts is further reduced through social media, which encourage us to polish up our personal badges.  Forming a real community, however, requires depth and sincere connection, not ‘Fakebook’. [[nl]]Het delen van twijfels of problemen vervult een belangrijke functie in elke relatie, het creëert openheid en wederkerigheid.  Dat laatste is essentieel want de uitdagingen vandaag hebben geen pasklare antwoorden. De zoektocht naar een oplossing ligt dus steeds meer in co-creatie en in het aanvullen van elkaar. Dat vereist dat we ons kwetsbaar durven opstellen en met elkaar nog eens durven te twijfelen. Dat zien we helaas weinig gebeuren. Opvallend is ook dat het delen van twijfels vaak daalt bij het bestijgen van de bedrijfsladder. Het lijkt wel alsof twijfels worden gezien als een zwaktebod, dat het uiten van twijfel een teken is van stupiditeit. Het omgekeerde is echter waar. Charles Bukowski beschrijft het als volgt:  “The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence”. Die gebrekkige openheid rond twijfels wordt bovendien nog eens gereduceerd door het gebruik van sociale media. Die stimuleren ons juist om het persoonlijke blazoen rijkelijk op te poetsen. Het vormen van een (h)echte gemeenschap vraagt echter om diepgang en oprechte verbinding, niet om ‘Fakebook’.

[[en]]Transcending the prevailing superficiality, that is our task.  This can be achieved by first of all creating a culture in which connecting by sharing questions or doubts does become the norm.  In this connection think of ‘failforward events’ where we lower the threshold for talking about mistakes.  Efficient teams also use something like ‘structured-unstructured’ time, i.e. pre-planned moments where the topic of discussion is not predetermined.  If this leads to questions about help, intervisions  - digital or other - are organised immediately to provide support to one another.  And even the classical methods, such as setting up a buddy system or appointing a godfather/godmother, can still offer solace in a digital age. [[nl]]Die heersende oppervlakkigheid overstijgen, dat is onze opdracht. Dat kan door in de eerste plaats een cultuur te scheppen waarin verbinding door het delen van hulpvragen of twijfels wél de norm wordt. Denk hierbij aan ‘failforward events’ waardoor we de drempel verlagen om over fouten te spreken. Efficiënte teams hanteren ook iets als ‘structured-unstructured time’, dat zijn vast ingeplande momenten waarvan het gespreksonderwerp niet op voorhand vastligt. Wanneer daaruit hulpvragen volgen dan worden er onmiddellijk intervisies georganiseerd om elkaar, al dan niet digitaal, te ondersteunen. En ook de klassiekers zoals het installeren van een buddy systeem of peter/meterschap kunnen in een digitaal tijdperk nog steeds soelaas bieden.

[[en]]Research does show that exemplary behaviour by management is essential to make such a culture of openness possible.  In one of his podcasts on leadership, Adam Grant gives the example of a fire service commander who, in contrast to the macho culture, gave his team an explicit guarantee that requests for help would always receive an answer, and that this would happen without negative consequences.  This behaviour led immediately to an increase in the number of requests for help from colleagues and to closer cooperation.  The impact of behaviour is many times greater than the impact of a yellowed value charter that disfigures many a company wall.  In other words (exemplary) behaviour is an important communication tool for a leader.  Employees judge their leaders by their behaviour, not by their intentions.  Giving exemplary behaviour concrete form through dilemma exercises (if this happens, we’ll do …) with leaders bears fruit in this area.  Unless, of course, we try to force the results of these exercise into lists, such as regulations. [[nl]]Onderzoek wijst wel uit dat het voorbeeldgedrag vanuit het leidinggevend kader essentieel is om een dergelijke cultuur van openheid mogelijk te maken. Adam Grant geeft in één van zijn podcasts rond leiderschap het voorbeeld van een brandweercommandant die zijn team, tegen de macho cultuur in, expliciet garandeerde dat hulpvragen steeds een antwoord zouden krijgen en dat zonder negatieve consequenties. Dat gedrag leidde per direct tot een toename van het aantal hulpvragen naar collega’s toe en tot een (h)echtere samenwerking. Het effect van gedrag is vele malen groter dan de impact van een vergeeld waardencharter dat menig bedrijfsmuur ontsiert. Met andere woorden, (voorbeeld)gedrag is een belangrijk communicatiemiddel voor een leider. Medewerkers rekenen hun leiders af op basis van dat gedrag, niet op basis van de intenties. Voorbeeldgedrag handen en voeten geven door dilemma-oefeningen (als dit gebeurt, dan doen we…) met leidinggevenden werpen op dit terrein vruchten af. Tenzij natuurlijk dat we de uitkomsten van deze oefeningen weer dwangmatig in lijstjes, zoals reglementen, proberen gieten.

[[en]]Because that brings us to the persistent tendency of organisations, albeit with the best of intentions, to reduce good ideas about connection to universally applicable systems.  This however is contrary to the very essence of effective communication, namely reducing noise between the sender and the receiver.  Often the choice of a particular system actually induces noise.  Just thing of the ‘check-in’, regular coordination moments that experts believe should replace the existing formal conversations.  Already we see templates and checklists popping up everywhere that prescribe the conduct of these moments in full.  Now if these ‘check-in’ moments are going to happen everywhere based on the same lists they are guaranteed to overshoot their noble goal of true connection.  So, ask your community what they expect or need from these ‘check-in’ moments.  When tackling the topic of connection always ask what the preferred form, content, frequency and channel is within your community. [[nl]]Want dat brengt ons bij de hardnekkige neiging van organisaties om, vanuit de beste intenties, goede ideeën rond connectie te herleiden tot universeel toepasbare systemen. Dat gaat echter lijnrecht in tegen de essentie van effectieve communicatie, met name het reduceren van ruis tussen zender en ontvanger. Vaak induceert de keuze voor een bepaald systeem juist ruis. Denken we maar aan de ‘check in’, regelmatige afstemmingsmomenten die volgens experts de bestaande formele gesprekken moeten vervangen. Nu al zien we overal templates en checklists opduiken die het voeren van dat moment al volledig voorschrijven. Welnu, als die ‘check in’ momenten overal op basis van dezelfde lijstjes gaan gebeuren dan schieten ze gegarandeerd hun nobele doel om écht verbinding te maken voorbij. Bevraag dus binnen jouw gemeenschap wat ze van die ‘check in’ momenten verwachten of waar ze nood aan hebben. Peil dus bij het aanpakken van het thema connectie steeds naar de geprefereerde vorm, inhoud, frequentie en kanaal binnen jouw gemeenschap.

[[en]]In short, connection begins with the question about what connection means for our cooperation. [[nl]]Kortom, connectie begint al bij de vraag wat voor onze samenwerking connectie betekent.