[[en]]But in the context of well-being we cannot ignore personal achievement.  Acquiring new skills and insights is a sine quo non for achieving results.  And achieving results, along with the feeling of progress, is an important factor when it comes to well-being at work.  An organisation therefore has the responsibility to create a context in which development is central. [[nl]]Maar in het kader van welzijn kunnen we niet om persoonlijke ontwikkeling heen. Het verwerven van nieuwe vaardigheden en inzichten is een conditio sine qua non om resultaat te boeken. En het bereiken van resultaten is, samen met het gevoel van vooruitgang, een belangrijke factor wanneer het gaat over welzijn op het werk. Een organisatie heeft dan ook de verantwoordelijkheid om een context te creëren waarin ontwikkeling centraal staat.

[en]]The challenge, however, lies in detecting the right development need before coming up with a proposal. The question is which insights and skills can enable people to achieve a, preferably unique, result.  After all, a good analysis can produce surprising perspectives.  Adam Grant, in his research on burn-out, cites the example of the Cleveland Clinic in Ohio.  The medical staff there suffered from an excessive workload.  Against all odds, the organisation organised empathy training for medical staff to deal with this.  Surprisingly enough, the empathy training led to a significant decrease in burn-out related complaints.  What happened exactly?  Well, instead of going on the defensive, the participants learned to adopt a constructive, understanding attitude towards their clients, the patients.  They also acquired the skills to express their own concerns to the patients and also to articulate their own feelings better.  This acquired empathic approach led to less defensive reactions from the patients, which resulted in faster and better consultations and ultimately reduced the workload.  A good illustration that only a thorough analysis can lead to good results. [[nl]]De uitdaging ligt echter bij het detecteren van de juiste ontwikkelingsnood voor we met een aanbod komen. De vraag naar welke inzichten en vaardigheden mensen kunnen ondersteunen om tot een, bij voorkeur uniek, resultaat te komen. Een goede analyse kan immers verrassende invalshoeken opleveren. Adam Grant haalt in zijn onderzoek naar Burn- Out het voorbeeld aan van de Cleveland Clinic in Ohio. Daar leed de medische staf onder een te hoge werklast. Tegen alle verwachtingen in organiseerde de organisatie ook een opleiding rond empathie voor medisch personeel om hieraan het hoofd te bieden. En verrassend genoeg leidde juist de opleiding empathie tot een significante daling van het aantal Burnout gerelateerde klachten. Wat gebeurde er precies? Welnu, eerder dan in het defensief te gaan leerden de deelnemers een constructief begrijpende houding tegenover hun klanten, de patiënten, aan te nemen. Ze verworven ook de vaardigheden om hun eigen bezorgdheid naar een patiënt uit te spreken en daarbij eigen gevoelens beter te verwoorden. Deze aangeleerde empathische aanpak leidde tot minder defensieve reacties bij de patiënten, dat had snellere én beter consultaties als gevolg en verminderde uiteindelijk de werklast. Een mooie illustratie dat alleen een grondige analyse kan leiden tot goede resultaten.

[[en]]Therefore in models of rational decision-making a well-founded situation and cause analysis precedes every decision.  Let us now apply these analyses rigorously when translating professional challenges into development opportunities.  And lifelong is already long enough, so let’s simultaneously inject a hefty dose of rock ‘n roll into the development opportunities. [[nl]]In modellen rond rationele besluitvorming gaat daarom een gegronde situatie -en oorzakenanalyse elke beslissing vooraf. Laten we die analyses vanaf nu ook rigoureus toepassen bij het vertalen van professionele uitdagingen naar ontwikkelingsmogelijkheden. En levenslang is al lang genoeg, laten we dan ook simultaan de ontwikkelingsmogelijkheden injecteren met een stevige dosis rock ’n roll!