[[en]]In relaxed moments, a flawless wish list of books, comics and films forms in my head. But from the moment I receive a Fnac gift voucher, a big blank follows. Then I wander aimlessly through the richly-stocked store lost in a stream of random thoughts. Not infrequently I return home with the unused voucher, complaining and frustrated. The same paralysis symptoms take hold of me when someone asks me what gift they can give me. Often my response is something in the area of "your arrival is enough" or "that is not necessary”- both blatant lies! [[nl]]Op onbewaakte momenten vormt zich in mijn hoofd een vlekkeloze wenslijst van boeken, strips of films. Vanaf het moment dat ik echter een Fnac cadeaucheque ontvang, volgt er een grote waas. Dan dwaal ik doelloos door de rijkelijk gevulde winkelrekken, verdwalend in een stroom van willekeurige gedachten. Niet zelden keer ik met de ongebruikte cheque naar huis terug, mezelf beklagend en gefrustreerd. Dezelfde verlammingsverschijnselen maken zich van mij meester wanneer iemand me vraagt met welk geschenkje ze mij een plezier kunnen doen. Vaak volgt er dan iets in het genre van ‘jouw komst volstaat’ of ‘dat hoeft helemaal niet’, beide flagrante leugens!

[[en]]Fortunately, we are increasingly realizing that the best gift has to do with the amount of attention you have invested in it as the giver. Giving something unexpectedly that pleasantly surprises someone doesn't get any better. For example, a few months ago a courier knocked at the door with a consignment of wine; a sign of gratitude from my StreetwiZe colleagues. My eyes still get moist just thinking about it, and it's not a pollen allergy. Or the comic that I received from the Mobile School team to support the difficult Corona times, great! And for Father's Day this year the family gave me an electric guitar, something I have been dreaming of for years. After years of playing air guitar in the kitchen, now is the time for the real thing. However playing guitar is difficult and that brings me to coaching. [[nl]]Gelukkig beseffen we steeds meer dat het mooiste cadeau te maken heeft met de hoeveelheid aandacht die je er als schenker in hebt geïnvesteerd. Onverwacht iets geven dat iemand blij verrast, beter wordt het niet. Zo kreeg ik enkele maanden geleden een koerier aan de deur met een lading wijn, een teken van erkentelijkheid aangeboden door mijn StreetwiZe collega’s. Mijn ogen worden nog steeds vochtig als ik eraan denk, en het is geen pollenallergie. Of de comic die ik mocht ontvangen van het Mobile School team als ondersteuning bij de moeilijke Corona tijden, top! En voor vaderdag kreeg ik dit jaar van het gezin een elektrische gitaar, iets waar ik al jaren van droomde. Dus na jaren luchtgitaar spelen in de keuken is het nu tijd voor het echte werk. Maar gitaar spelen is moeilijk, en dat brengt me bij het thema coaching.

©Bram Doolaege

[[en]]Because of the corona measures, following guitar lessons on-site is not easy. The search for an online coach was urgent particularly since my playing also traumatized the dog. Let me start with some good advice. Never enter the word "coaching" followed by a theme. I was overladen with walking coaches, diet coaches, fitness coaches, singing coaches, yoga coaches, computer coaches until I ended up with guitar coaches only days later. Unfortunately, just like their colleagues from other disciplines, most guitar coaches follow the same pattern. First of all, they demonstrate their virtuosity by combining various difficult works into a powerful guitar solo. That makes the unsuspecting viewer, including me, sad and needy. Then there is a message to reassure. If you follow their proprietary coaching methodology the golden mountains, as musicians, lie ahead. So you suppress the question why the coach, despite his unique method, was not able to build a successful career as a musician. With hope you reach for the visa card, a loyal friend in financially difficult times. After the payment the confirmation follows with "regular contact moments" meaning the automatic forwarding of instructional videos. Then thanks to the struggle with the seemingly "easy starter exercises" your self-confidence is now the size of a pea. That is why you choose the optional coaching package for advanced students and history repeats itself. [[nl]]Door de corona maatregelen is het on site volgen van gitaarles immers niet evident. De zoektocht naar een online coach drong zich op, temeer daar wat ik speelde helaas ook de hond traumatiseerde. Laat mij beginnen met een goede raad. Tik nooit het woord ‘coaching’ gevolgd door een thema. Ik werd bedolven onder wandelcoaches, dieetcoaches, fitnesscoaches, zangcoaches, yoga coaches, computercoaches tot ik pas dagen later terecht kwam bij gitaarcoaches. Helaas volgen de meeste gitaarcoaches, net als hun collega’s uit andere disciplines, hetzelfde stramien. Vooreerst bewijzen ze hun virtuositeit door verschillende moeilijke werken te combineren tot een krachtige gitaarsolo. Dat maakt de argeloze kijker, waaronder ik, triest en hulpbehoevend. Dan volgt er een boodschap die moet geruststellen. Als je hun gepatenteerde coaching methodologie volgt, dan liggen de gouden bergen als muzikant in het verschiet. Dus onderdruk je de vraag waarom de coach zelf, ondanks zijn unieke methode, geen succesvolle muzikale carrière wist uit te bouwen. Hoopvol reik je naar de visa kaart, een trouwe vriend in financieel moeilijke tijden. Na de betaling volgt dan nog de vaststelling dat met ‘regelmatige contactmomenten’ het automatisch doorsturen van instructiefilmpjes wordt bedoeld.  Maar dankzij het geworstel met de ogenschijnlijk ‘makkelijke startersoefeningen’ heeft jouw zelfvertrouwen intussen de afmetingen van een erwt. Daarom kies je dan ook voor het optionele coaching pakket voor gevorderden, en de geschiedenis herhaalt zich.

[[en]]And that brings me to some critical comments to make when we talk about coaching today. Whether we are coaching someone or hiring a coach, the first question we need to ask ourselves is how to ensure that no dependency occurs. Naturally, our mobile school exists to support children. However, in everything we do the self-reliance of the child is central. Sometimes that means that, as a street worker, it is better to give some distance rather than take the lead. This can be done by preparing a recurring process in which the emphasis is on exploration and not on advice giving. [[nl]]En dat brengt me ook bij enkele kritische kanttekeningen die we moeten stellen wanneer we het vandaag over coaching hebben. Of we nu zelf iemand coachen of een coach inhuren, de eerste vraag die we ons moeten stellen is hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen afhankelijkheid optreedt. Vanzelfsprekend bestaat onze mobiele school om de kinderen te ondersteunen. Echter, in alles wat we doen staat de zelfredzaamheid van het kind centraal. En soms betekent dat ook dat je als straathoekwerker beter wat afstand, eerder dan het voortouw, neemt. Dat kan door een terugkerend proces op te stellen waarbij de klemtoon ligt op verkenning en niet op het geven van advies.

[[en]]Secondly, we have noticed that when you coach street children, you must pay a lot of attention to action and progress. Of course it is nice to have in-depth conversations as connection is an essential component in coaching. But change lies in doing, in achieving success. Therefore don't let a good conversation get in the way of action by focusing on experimentation and evaluation. [[nl]]Ten tweede hebben wij gemerkt dat wanneer je straatkinderen coacht, er veel aandacht moet zijn voor actie en vooruitgang. Natuurlijk is het fijn om verdiepende gesprekken hebben, verbinding is een essentiële component bij coaching. Maar verandering ligt in het doen, in het boeken van successen. Laat daarom een goed gesprek niet in de weg staan van actie door aan te sturen op experimenteren en evaluatie.

[[en]]Finally, and this applies to any organization, it is our duty to proactively map out future challenges that our coachees will face. But mapping is not enough. As a coach, we also have the responsibility to challenge people about these new challenges before they become urgent. At Mobile School, we are already anticipating the challenges that our children will face, such as digitization. Change takes time, so start early. [[nl]]Tot slot, en dat geldt voor elke organisatie, is het onze plicht om toekomstige uitdagingen waarmee onze coachees gaan te maken krijgen ook proactief in kaart te brengen. Maar het in kaart brengen volstaat niet. We hebben als coach ook de verantwoordelijkheid om mensen uit te dagen op het vlak van deze nieuwe uitdagingen voor het urgent wordt. Met Mobile School anticiperen wij daarom nu al op de uitdagingen waarmee onze kinderen te maken gaan krijgen, denk maar aan de digitalisering. Verandering vraagt tijd, begin er dan ook vroeg aan.

[[en]]If you will excuse me now I still have some chords to practice, according to my coach. [[nl]]En als u mij nu wil excuseren, ik heb nog wat akkoorden in te oefenen volgens mijn coach.

[[en]]More Streetfood for Thought? [[nl]]Meer Streetfood for Thought?