[[en]]However, I have an excuse. Like Melvin I suffer from OCD in moments of stress. This beast, named in full as Obsessive Compulsive Disorder, ensures that I try to control my unrest by performing compulsive actions. For example, I am the kind of man who constantly subjects his car to thorough cleaning because moving in a dirty vehicle literally causes me discomfort. Combine that with my naturally anxious nature and you get scenes where I used to wash my car and then worry about whether it caused any extra scratches. As I write this, I feel a deep pity for my lovely wife who frequently sees me fighting with the high-pressure cleaner, but this is an aside. A  psychiatrist, who is also a friend, told me that the motivation behind these recurring actions is an urge to control that has got out of hand. After all, recurring actions, rituals, bring order to chaos. And that brings me seamlessly to this week's theme; rituals and their importance in difficult times. [[nl]]Ik heb echter een excuus want net als Melvin lijd ik in momenten van stress aan OCD. Dit beestje, volmondig noemt het Obsessief Compulsieve Dwangstoornis, zorgt ervoor dat ik mijn onrust onder controle probeer te krijgen door het stellen van dwangmatige handelingen. Zo ben ik het soort man die voortdurend zijn wagen onderwerpt aan doorgedreven behandelingen, omdat het zich verplaatsen in een vuil voertuig mij letterlijk ongemak bezorgt. Combineer dat met mijn van nature angstige aard en je krijgt taferelen waarbij ik mijn auto veelvuldig was en me nadien zorgen maakt of dit geen extra krassen heeft veroorzaakt. Terwijl ik dit schrijf voel ik alvast een diep medelijden met mijn lieve vrouw die me frequent met de hogedrukreiniger in gevecht ziet gaan, maar dit terzijde. Een bevriend psychiater vertelde me dat de motivatie achter deze terugkerende handelingen een uit de hand gelopen controledwang betreft. Terugkerende acties, rituelen, brengen immers orde in de chaos. En dat brengt mij naadloos bij het thema van deze week, rituelen en het belang ervan in moeilijke tijden.

[[en]]With most people, rituals help in challenging situations. On the one hand, rituals ensure that we can better deal with emotions, such as a funeral ritual. In other ways rituals can contribute to our achieving a better result, such as putting on a "lucky suit". And finally rituals also play a social role, like offering a drink to break the ice. In gang culture, they understand the importance of rituals. Initiation rites to get used to fear, the special handshake to connect and a gang tattoo that takes centre stage when you see it. The question now is how we can use rituals in our favor and in a healthy way to deal with this crisis. [[nl]]Bij jullie, de normale mensen, helpen rituelen bij situaties die uitdagend zijn. Rituelen zorgen er enerzijds voor dat we beter met emoties kunnen omgaan, denk maar aan een begrafenisritueel. Anderzijds kunnen rituelen bijdragen tot het behalen van een beter resultaat, zoals het aantrekken van een ‘lucky suit’. En tot slot vervullen rituelen ook een sociale rol, waaronder het aanbieden van een drankje om het ijs te breken. In de bendecultuur hebben ze het belang van rituelen alvast goed begrepen. Inwijdingsrites om je te doen wennen aan angst, de speciale handdruk om connectie te maken en een tattoo die steeds de centrale plaats van de bende oproept bij het zien ervan. De vraag is nu hoe wij in ons voordeel, en op een gezonde manier, rituelen kunnen aanwenden om met deze crisis om te gaan.

[[en]]Using rituals to empower us emotionally is highly recommended, if we are to believe the research of symbols. Therefore, try to look in your sensory, visual or auditory fields for things that evoke strength. President Obama chanted “fire it up, ready to go!" with his team before taking to the stage. An illustration that we sometimes use during a StreetwiZe workshop storytelling by the way. But it does not always have to be slogans.  In my opinion the over supply of "inspiring quotes” only causes an increase in stomach and intestinal complaints. A real picture or an image can give you a boost when things are not going to plan. What works for me is a quick look at my vintage film junk collection, in the absence of Olympic medals and international awards adorning my small desk. So it really doesn't matter what it is. Just make sure you can find a soundtrack or image that gives strength to you and your colleagues. [[nl]]Welnu, het gebruiken van rituelen om ons emotioneel te versterken is alvast een aanrader als we het onderzoek naar symbolen mogen geloven. Probeer daarom vooral zintuiglijk, visueel of auditief, op zoek te gaan naar zaken die bij jou sterkte oproepen. President Obama scandeerde met zijn team ‘fired it up, ready to go!’ voor hij het podium moest betreden. Een illustratie die we ook wel eens durven hanteren tijdens een StreetwiZe workshop Storytelling trouwens. Maar het hoeven niet altijd slogans te zijn, het overaanbod aan ‘inspirerende quotes’ veroorzaakt mijn inziens alleen een versterking van maag -en darmklachten. Een echt beeld, of een afbeelding, kan jou misschien wél een duwtje in de rug geven wanneer de dingen tegenslaan. Wat voor mij werkt, is een korte blik op mijn collectie vintage filmprullaria die, bij gebrek aan olympische medailles en internationale awards, mijn kleine bureau sieren. Het maakt dus echt niet uit wat het is. Zorg er gewoon voor dat je een soundtrack of een beeld kan vinden die jou, en jouw collega’s, versterkt.

[[en]]It is also interesting to think about which rituals can increase the focus on results in these challenging times. The ritual of picking up the phone for urgent or difficult subjects is a good example. But the ritual to start an online meeting with fun or to start a collaboration with an original question can also help towards achieving more results. My favorite ritual in these cases is to ask the question "what do you want to contribute in this time together?”. [[nl]]Het is ook interessant om eens na te gaan welke rituelen de resultaatsgerichtheid in deze uitdagende tijden kunnen verhogen. Het ritueel om bij dringende, of moeilijke, onderwerpen de telefoon te nemen is alvast een goed voorbeeld. Maar ook het ritueel om een online vergadering ludiek te beginnen of een samenwerkingsgesprek met een originele vraag te starten, kan bijdragen tot het behalen van meer resultaat. Mijn favoriete ritueel in deze is de vraag stellen ‘wat wil jij in deze periode bijdragen?’.  

[[en]]Finally, in these times of distancing, we must also work literally and figuratively on rituals that can bridge this distance. Rituals can help us close the gap between man and technology to maintain social contact. My ritual is to ask family, friends and colleagues how it is ... and wait for a meaningful answer. The alternative "what keeps you awake at night?" also helps me a lot to connect more. [[nl]]En tot slot dienen we in deze tijden van afstand, letterlijk en figuurlijk, ook werk te maken van rituelen die deze afstand kunnen overbruggen. Rituelen die ons kunnen helpen om de kloof tussen de mens en de technologie te overbruggen zodat sociaal contact mogelijk blijft. Mijn ritueel is om aan familie, vrienden en collega’s te vragen hoe het gaat… en te wachten op een betekenisvol antwoord. Het alternatief  ‘Wat houdt jou vandaag de dag wakker?’ helpt me ook een heel eind op weg om meer verbinding te maken.

[[en]]Let us certainly ask ourselves today what rituals can contribute to emotional well-being, more results and more contact. Because to say it with "In Gloria": a little effort makes a world of difference! [[nl]]Laten we ons zeker vandaag de vraag stellen welke rituelen kunnen bijdragen tot emotioneel welzijn, meer resultaat en meer contact. Want om het met ‘In de Gloria’ te zeggen: een kleine moeite maakt een wereld van verschil!

[[en]]And now I urgently have to wash my car. Until next week. [[nl]]En nu moet ik dringend mijn wagen gaan wassen, tot volgende week.

[[en]]More Streetfood for Thought? [[nl]]Meer Streetfood for Thought?