[[en]]The accompanying video clip tells us the story of Tommy and Gina, a couple that manages to survive, despite all sorts of external difficulties.  They’re livin’ on a prayer, an expression that refers to the idea of surviving/living through trust in yourself.  Of course this message fits in seamlessly with the philosophy of ‘The American Dream’. According to this, the individual is responsible for his own success.  Something we also come across in American popular films.  The protagonist takes his fate into his own hands, in spite of the pressure from his surroundings, and in this way builds further on his success.  In short, the message that well-being entails personal responsibility reigned supreme in the 1980s. [[nl]]De bijhorende videoclip vertelt ons het verhaal van Tommy en Gina, een koppel dat zich staande weet te houden, ondanks alle externe moeilijkheden. ‘They’re livin’ on a prayer’, een uitdrukking die verwijst naar de idee van te (over)leven door op jezelf te vertrouwen. Deze boodschap sluit natuurlijk naadloos aan bij de filosofie van ‘The American Dream’. Hierin wordt het individu verantwoordelijk gesteld voor het eigen succes. Iets wat we ook terugvinden in Amerikaanse populaire films. De protagonist neemt, tegen de druk van de omgeving in, zijn lot zélf in handen en bouwt zo verder aan het succes. Kortom, de boodschap dat welzijn een persoonlijke verantwoordelijkheid inhoudt viert in de jaren tachtig hoogtij.

[[en]]Fortunately there is some headwind, also from the generation of long-haired rockers. In ‘Something to Believe in’ the Poison glam rockers talk about the lack of support for homeless veterans. Skid Row dedicates the ballad ’18 and Life’ to the devastating mental impact of the Vietnam War on single 18-year olds.  And the story behind ‘Livin’ on a Prayer’ portrays the tensions that young people suffer when society leaves them to their own devices. The songs, and the accompanying video clips, are therefore a repeated indictment of an environment that shuns all responsibility.  Rightly so, as much research shows that the environment is often more decisive than someone’s individual decisiveness, and that is at odds with the American ideal. [[nl]]Gelukkig komt er wat tegenwind, ook vanuit de generatie langharige rockers. Zo hebben de glamrockers van Poison het in ‘Something to Believe In’ over het uitblijven van steun jegens dakloze veteranen. Skid Row wijdt de ballade ‘18 and Life’ aan de verwoestende mentale gevolgen van de Vietnam oorlog op alleenstaande achttienjarigen. En het verhaal achter ‘Livin’ on a Prayer’ brengt de spanningen van jonge mensen in beeld wanneer de samenleving hen aan het schamele lot overlaat. De nummers, en de bijhorende videoclips, houden dus meermaals een aanklacht in tegen een omgeving die elke verantwoordelijkheid van zich afschuift. Terecht, veel onderzoek toont aan dat de omgeving vaak beslissender is dan iemands individuele besluitvaardigheid en dat staat haaks op het Amerikaanse ideaal.

[[en]]That tension between personal and environmental responsibility can also be seen today in the definition of, and approach to, well-being.  The question is what do we do with it? Do we cling to the idea of the individual who, with the mindset of ‘Livin’ on a Prayer’ pulls himself out of a tight corner? Or do we say that Tommy and Gina in the video clip deserve first of all some support from their environment? [[nl]]Dat spanningsveld tussen persoonlijke -en omgevingsverantwoordelijkheid zien we ook vandaag terug in de definiëring en aanpak van welzijn. De vraag is, wat doen we daarmee? Houden we vast aan de idee van het individu dat zich met de mindset van ‘Livin’ on a Prayer uit de slag trekt. Of stellen we dat Tommy en Gina uit de videoclip vooreerst wat steun verdienen uit hun omgeving? 

[[en]]Well, the World Health Organisation (WHO) defines well-being as ‘the state in which an individual can realise his or her own potential, cope with the normal stresses of life, work productively and contribute to his or her own community’.  In short, if our personal well-being is up to scratch we are able to achieve something while feeling good about it.  Overload occurs when this is no longer possible. [[nl]]Welnu, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert welzijn als ‘de toestand waarin een individu zijn of haar eigen kunnen realiseert, kan omgaan met de normale stress van het leven, productief kan werken en een bijdrage kan leveren aan zijn of haar eigen gemeenschap’. Kortom, als het snor zit met ons persoonlijk welzijn zijn we in staat om iets te verwezenlijken terwijl we ons daar goed bij voelen. Overbelasting treedt op wanneer dat niet meer mogelijk is.

[[en]]Based on this definition well-being also appears to be a personal task.  We must work on it individually.  We have to discover for ourselves what we can do, set individual goals and make an active contribution to our environment.  The environment will then lend a hand by offering training and education programmes, a Mindfulness course and an introduction to physical exercise on the office chair.  The question is whether in our teamwork, and bearing in mind the challenges we face, it is a good idea to take on this supporting role as a primary function.  Because if we make the comparison with the evolution of approaches to burn-out within organisations another role is thrust upon us. [[nl]]Op basis van de definitie lijkt welzijn ook een persoonlijke opdracht. We moeten er individueel mee aan de slag. We dienen zélf op zoek te gaan naar ons kunnen, individuele doelen stellen en zo een actieve bijdrage te leveren aan onze omgeving. Die omgeving steekt dan wel een handje toe door opleidings- en begeleidingstrajecten aan te bieden, een cursus Mindfulness en een introductie tot lichaamsbeweging op de kantoorstoel. De vraag is of we in onze samenwerkingen, de uitdagingen indachtig die op ons afkomen, er goed aan doen om hoofdzakelijk die ondersteunende rol op te nemen. Want als we de vergelijking maken met evolutie in de aanpak van de Burn-Out binnen organisaties, dan dringt een andere rol zich op.

[[en]]Burn-out, the result of a long-term disregard for professional well-being, has been defined as an ‘organisational phenomenon’ since 2019 only (WHO/ICD-11).  In doing so, the WHO breaks away from the previously used ‘individual phenomenon’.  At first glance, this may seem like a trivial game of concepts between scientists.  However, Prof. Dr. Christina Maslach, the worldwide pioneer and authority in the field of burn-out refers to this redefinition as a real breakthrough.  Burn-out manifests itself by energy depletion, mental distance from work and reduced professional efficiency.  When the emphasis is on the individual this tends to lead to initiatives aimed at energy management, positive thinking and independent working.  Obviously this gives some personal relief but leaves the structural gaps, such as structural understaffing and overload, unaddressed.  By putting the focus on the organisation in the definition, there is an evolution from the treatment of symptoms (individual problems and approaches) to the tackling of causes (organisational problems and approaches). [[nl]]Burn-Out, het gevolg van een langdurige negering van professioneel welzijn, wordt pas sinds 2019 (WHO/ICD-11) gedefinieerd als ‘organisatiefenomeen’. De WHO breekt daarmee met het eerder gehanteerde ‘individueel fenomeen’. Dit kan op het eerste zicht overkomen als een triviaal begripsspelletje tussen wetenschappers. Prof. Dr. Christina Maslach, de wereldwijde pionier en autoriteit op het vlak van Burn-Out, verwijst echter naar deze herdefiniëring als een echte doorbraak. Een Burn-Out uit zich immers door energy depletion (uitputting), mental distance from work (neerslachtigheid) en reduced professional efficacy (ineffectiviteit). Met de klemtoon op het individu neigt men bij deze verschijnselen naar initiatieven rond energiemanagement, positief denken en zelfstandig werken. Dit brengt vanzelfsprekend wat persoonlijk soelaas maar laat de structurele hiaten, zoals structurele onderbezetting en overbelasting, onbehandeld. Door in de definitie de focus te leggen op de organisatie evolueert men daarom van een symptoombehandeling (individuele problemen en aanpak) naar oorzaakbestrijding  (organisatieproblemen en aanpak).

[[en]]The same reasoning applies entirely to the theme of well-being in our collaborative work.  Certainly nowadays, it is better to start immediately with structural interventions addressing causes (such as overtime) than to respond to symptoms (such as rest areas for tired employees).  It is therefore the environment, the organisation or the team that must act first, not the individual.  From this point of view, it would be better to reformulate this year’s view of welfare from an organisational or team perspective.  Well-being is then given substance by striving, in any form of cooperation, to create an environment in which each person can make his or her unique contribution to the group, free from excessive stress. [[nl]]Dezelfde redenering geldt onverminderd voor het thema welzijn binnen onze samenwerking. Zeker vandaag gaan we beter per direct aan de slag met structurele ingrepen op oorzaken (zoals overwerk) dan in te spelen op symptomen (zoals een slaaphoekje voor de vermoeide medewerker). Een omgeving, organisatie of team is hier dan ook als eerste aan zet en niet het individu. Vanuit dit standpunt kunnen we daarom de blik op welzijn dit jaar beter herformuleren vanuit een organisatie -of teamperspectief. Welzijn krijgt dan invulling door er in eender welke samenwerkingsvorm naar te streven om een omgeving te creëren waarin elk persoon, gevrijwaard van buitensporige stress, zijn unieke bijdrage kan leveren aan de groep.

[[en]]In the literature, this aspiration is further explored by working with concepts such environmental mastery, purpose, self-acceptance, connection, automony and progress.  But after the end-of-year holidays, let’s keep it digestible.  In this article we will therefore limit ourselves to a pragmatic exploration of four pillars from the definition.  This means that (1) we start working structurally with the unique contribution of employees and the organisation, (2) we make sure that there is no excessive stress, (3) we make it possible to deliver results and (4) we pay attention to the community in which this happens. [[nl]]In de literatuur diept men dit streven verder uit door aan de slag te gaan met concepten zoals environmental mastery, purpose, self-acceptance, connection, autonomy en vooruitgang. Maar laten we het na de feestdagen wat verteerbaar houden. In dit artikel beperken we ons daarom tot een pragmatische verkenning van vier pijlers uit de definitie. Dat betekent dat we structureel aan de slag gaan met de unieke bijdrage van medewerkers en organisatie (1), we ervoor zorgen dat er geen buitensporige stress optreedt  (2) we het mogelijk maken dat er resultaat kan worden geleverd (3) en we aandacht hebben voor de gemeenschap waarin dat gebeurt (4).

[[en]]And don’t worry, it doesn’t matter that you use a different definition of well-being from the one above. What does matter is that you draw up a policy based on a well-described definition and vision. Collaborative work today requires a well-being policy, not umpteen ad hoc actions on well-being at work. Admittedly that sounds a little less rock ‘n’ roll than ‘Livin’ on a prayer’.  So let’s introduce the concrete application of this with some colourful Glam Metal trivia. [[nl]]En geen zorg, het doet er niet toe dat u een andere definitie van welzijn hanteert dan bovenstaande. Wat er wél toe doet is dat u een beleid opstelt vanuit een welomschreven definitie en visie. Samenwerkingen vragen vandaag om een welzijnsbeleid, niet om de zoveelste ad hoc actie rond welzijn op het werk. Toegegeven, dat klinkt net iets minder rock ’n roll dan ‘Livin’ on a Prayer’. Laten we dan ook de concrete invulling inleiden met wat kleurrijke Glam Metal trivia.